Заповеди за сключване на договори със спечелилите участници в Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, проведен на 11 март 2022 г.

     След представен протокол на комисия, назначена със заповед №РД-103/11.03.2022 г. от проведения на 11 март 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно заповед №РД-66/09.02.2022 г. за провеждане на публичния търг, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч ...
... ... ...

Заповед № РД-109/15.03.2022  Кристина Станимирова
Заповед № РД-110/15.03.2022  Любомир Станимиров
Заповед № РД-111/15.03.2022  АГРИОГРУП ЕООД
Заповед № РД-112/15.03.2022  ЕКО СКАЛАР ООД
Заповед № РД-113/15.03.2022  Александър Александров
============================