СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ - 02092022

С П И С Ъ К
На допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ в Община Годеч, обявен със заповед № РД-291/12.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч  

     Въз основа на направената преценка на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия назначена със заповед № РД-319/29.08.2022 г. на Надя Сотирова За Кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г.,
РЕШИ:
 I. Допуска до конкурс кандидата:
 Цветомира Сергиева
 Допуснатият кандидат да се яви на 16.09.2022 г. /петък/ от 10:30 ч. в малката зала /стая № 211/ на Община Годеч, гр.Годеч, пл. „Свобода“ № 1 за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).
 Самоличността на кандидата ще се провери с представяне на лична карта.

 II. Не допуска до конкурс следния кандидат:
 Георги Евтимов: Представените документи по т. 1.2. от Обявлението за конкурса, не удостоверяват изискваната продължителност на професионалния опит – 4 години, свързан с времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/.
        Кандидатът не представя и документ за минимален ранг за държавен служител – III младши, съгласно КДА, така че алтернативно да се приложи възможността на чл. 74, ал. 2 от Закона за държавния служител, съгласно която при постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които отговарят на изискванията за години професионален опит в осъществяване на съответната дейност, органът по назначаването определя ранг, съответстващ на минимално предвидения в КДА ранг за съответната длъжност.


Председател на конкурсната комисия:    /п/        / Валя Манова/    
                                                    
      Дата: 30.08.2022 г
=============================================