Днес 10.03.2022 година в изпълнение на Заповед № РД-60/31.01.2022 г. на г-жа Надя Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената комисия в състав:
Председател: 

инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП 
Членове:
1. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД; 
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД;
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП;
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-02/04.01.2022 г.
        Извърши проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ...
...   ...   ...
Вижте Протокола -- ТУК:
Вижте Допълнение към Протокола -- ТУК:

Вижте Приложение 1 -- ТУК:
ВижтеПриложение 2 -- ТУК:
Вижте Приложение 3 -- ТУК:
Вижте Приложение 4 -- ТУК:
Вижте Приложение 5 -- ТУК:
==============================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

       На основание  чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заповед № РД-86 от 25.02.2022 г. на зам.-кмета на Община Годеч и Решения  №12 и №13 от 25.02.2022 г. на Общински съвет -Годеч

О Б Щ И Н А    Г О Д Е Ч
О Б Я В Я В А  :

          Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински  пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по списък Приложение №2, одобрен с Решение №13/25.02.2022 г. на Общински съвет-Годеч.
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на община Годеч, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ:  от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието.
Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 година.
Списък Приложение №2, одобрен с Решение №13/25.02.2022 г. на Общински съвет-Годеч е неразделна част от настоящата обява.
=====================================
 Приложение №2 --  изтеглете от ТУК:

Допълнителен списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, съгласно РЕШЕНИЕ № 23/29.03.2022г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ  -- Вижте ТУК:
===========================================

О  Б  Я  В  А
за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“  в Община Годеч
месторабота: Община Годеч, срок: до завръщане на титуляра,

  работно време:  8 часа 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 1.1. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
1.2  Професионален опит - две години или придобит IV младши ранг.
 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси;
 2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
       3. Начин на провеждане на конкурса:
       3.1. Допускане по документи;
       3.2.Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
       3.3. Интервю. 
 *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 4. Необходими документи
 4.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага;
 4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността  на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 4.5. CV – европейски формат. 
 5. Адрес и електронна поща за подаване на документи: 
 В деловодството на Община Годеч, гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 6. Срок за подаване на документи:
 6.1. В  14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на Община Годеч;
 6.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник;
 6.3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Годеч: www.godech.bg, раздел „Търгове и конкурси“, под раздел  „Работни места“  и на информационното табло на входа на общината.
 7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, осъществява  предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
 Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
 8. Минимален размер на основната заплата 720 лв.
    * при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
 9. За информация:
 Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
 Телефон за контакт: 0729/22300
 Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“

=============================================
Изтеглете ОБЯВАТА от ТУК:
===============================================

Заповед РД-81/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5063 - Глобусът ЕООД
Заповед РД-82/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5064 - Фотоволтаичен парк Ихтиман ЕООД
Заповед РД-83/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5175 - Ню Агро Холд ЕООД
Заповед РД-84/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5176 - Био Оранжерия ЕООД

=============================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

        В изпълнение на Заповед № РД-66/09.02.2022 година на Надя Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.   на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

     Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
за срок от 1 /една/ стопанска година, изтичаща на 30.09.2022 г.  -- /стопанската 2021/2022 година/

         Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В обявения търг се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №106/30.09.2021 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   ==> ВИЖТЕ ТУК <==
5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч - гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1 на цена от 24,00 лева с вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 24.02.2022 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи: 10.03.2022 г.  до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 11.03.2022 г. от 13:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.
=================================================
Изтеглете ОБЯВАТА от ТУК:
====================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д
№ РД-78-21.02.2022 г.

за изменение на заповед РД-66/09.02.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършена справка в портала за електронни услуги КАИС към Агенцията по геодезия, картография и кадастър и установена промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 14903.27.39 /имот от КВС №027039 в землището на с. Гинци, община Годеч/ от общинска собственост в частна собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

            I. Изменям моя заповед РД-66/09.02.2022 г., както следва:

       1.1. В т. 1. от заповед РД-66/09.02.2022 г. от таблицата с имотите предмет на търга, поради установена промяна на вида собственост от общинска собственост в частна собственост, се премахва поземлен имот с идентификатор 14903.27.39 /имот от КВС №027039/, находящ се в землището на с. Гинци, община Годеч, НТП-ливада, 9 к-я, местност „Кумичина дупка“, с площ 8,541 дка.
       
 II.  Всички останали точки от заповед РД-66/09.02.2022 г. не се изменят.

III. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.

IV. Възлагам изпълнението на заповедта на инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП за отразяване на промяната в съответните регистри.
 
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.


НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

===============================================

З А П О В Е Д  № РД-66
гр. Годеч 09.02.2022 г.

 / изтеглете от -- ТУК /

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.  на Общински съвет – Годеч и във връзка с проведен търг по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ
                                                                       О Т К Р И В А М
I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние,
за срок от 1 /една/ стопанска година, изтичаща на 30.09.2022 г. /стопанската 2021/2022 година/
1. Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост:  ...   Вижте ТУК    ...
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Началната тръжна цена е съгласно Решение 106/30.09.2021 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/  лева на декар.
4. Стъпка за наддаване – 1,00 лв. / един лев и нула стотинки/.
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 10.03.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 24.02.2022 г. до 10.03.2022 г. вкл.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 24.02.2022 г. до 16,30 ч. на 10.03.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: 11.03.2022 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата заповед.
III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

=======================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № РД-45/20.01.2022г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:
            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения № 201; №204; №205 и № 207, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м., находящи се на II-ри (втори) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 28.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  01.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:

•  10.30 часа – за помещение № 201;
•  11.00 часа – за помещение № 204 ;
•  11.30 часа – за помещение № 205;
•  12.00 часа – за помещение № 207;

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
==========================================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на Заповед № РД-44/20.01.2022 г.  на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

 О Б Я В Я В А М:
            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения № 103; №104; №105, № 106, №107, №108 и №109, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м., находящи се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.03.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  02.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:
•  13.30 часа – за помещение № 103;
•  13.45 часа – за помещение № 104 ;
•  14.00 часа – за помещение № 105;
•  14.15 часа  – за помещение № 106;
•  15.00 часа  – за помещение № 107;
•  15.15 часа  – за помещение № 108;
•  15.30 часа  – за помещение № 109

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
==========================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № РД-07/11.01.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 6 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
====================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на Заповед № РД-08/11.01.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
 О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 8 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч за офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 12:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
===============================================

З А П О В Е Д № РД - 45
гр. Годеч 20.01.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и  чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 25 от Протокол № 2/25.02.2021 г. на Общински съвет – Годеч

I.    Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижими имоти–публична общинска собственост, представляващи помещения № 201; №204; №205 и № 207, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м, находящи се на II-ри (втори) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване
3. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./ без включен ДДС
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 28.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  01.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч ¬– гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:
• 10.30 часа – за  помещение № 201;
• 11.00 часа – за помещение № 204;
• 11.30 часа – за помещение № 205;
• 12.00 часа – за помещение № 207
II.    Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична общинска собственост, описани в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата  заповед,  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
     Контрол върху изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.
     Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==============================================

З А П О В Е Д № РД - 44
гр. Годеч 20.01.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост , чл. 17, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 136 от Протокол №12/16.12.2021 г. на Общински съвет – Годеч,

I.    Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижими имоти–публична общинска собственост, представляващи помещения № 103; №104; №105, № 106, № 107, № 108 и № 109, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м, находящи се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.03.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  02.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:
•  13.30 часа – за  помещение № 103;
•  13.45 часа – за помещение № 104 ;
•  14.00 часа – за помещение № 105;
•  14.15 часа  – за помещение № 106;
•  15.00 часа  – за помещение № 107;
•  15.15 часа  – за помещение № 108;
•  15.30 часа  – за помещение № 109

II.    Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична общинска собственост, описани в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата  заповед,  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
         Контрол върху изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.
        Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.                        

РАДОСЛАВ АСЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================================

Заповед АЛЕКС Н ТРЕЙД ЕООД
Заповед Алекс Ташев
Заповед Александър Пламенов Консулов
Заповед Алекси Симеонов Спасов
Заповед Асен Василев Асенов
Заповед Бисер Кръстанчов
Заповед Борис Николов Борисов
Заповед Валери Милушев
Заповед Вера Бояджиева
Заповед Георги Александров

Заповед ГОДЕЧ АГРО ЕООД
Заповед Гроздан Величков Борисов
Заповед Даниела Стоянова Владимирова
Заповед Димитър Рангелов
Заповед ЕКОЛ СИСТЕМС ООД
Заповед Емил Ташев
Заповед Емил Тодоров Димитров
Заповед КЛЕВЪР БИЗНЕС ЕООД
Заповед Лиляна Василева Георгиева
Заповед Надежда Стефанова Павлова

Заповед Нели Николаева
Заповед Николай Златев Иванов
Заповед Николай Янузов
Заповед Петър Благоев Златков
Заповед Христо Бояджиев

======================================

П Р О Т О К О Л
на комисия на основание чл. 81 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

      Днес, 05.01.2022 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед № 533/03.12.2021 г. на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, назначената комисия със Заповед № 3/05.01.2022 в състав:
Председател:  
Ина Ламбева – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № 1/04.01.2022 г.
и
Членове: 
1. Иванела Николова - финансов контрольор в Община Годеч
2. Ани Аспарухова -  ст. експерт в дирекция СДОКМДТ
3. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
4. Милена Димитрова – специалист дирекция СДОКМДТ
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
... ... ...

Вижте Протокола ТУК:
=================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-08
гр. Годеч 11.01.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 8 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 12.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник - кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=============================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-07
гр. Годеч 11.01.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 6 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги и офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
 8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнява г-жа Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===================================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № 557/23.12.2021 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                     О Б Я В Я В А М:
 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот¬ - частна общинска собственост представляващ,  двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение,  със застроена площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., построена през 1963 г., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ  в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч, за срок от 2 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 150.00 лв. /сто и петдесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 28.01.2022г. от 11.00 часа в заседателна зала, на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч –  пл. „Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
=========================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № 558
гр. Годеч, 29.12.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 97, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 102/30.09.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с издадени от мен  Заповед № 426/26.10.2021 г. и Заповед № 540/10.12.2021 г.; Протокол  от 08.12.2021 г. отразяващ работата на комисия, назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г. и заявление с вх. № 69-00-326/14.12.2021 г. от Румен Руменов Георгиев – Управител на „Румакс М” ЕООД
Н А Р Е Ж Д А М:
           I.  Обявявам „РУМАКС 63” ЕООД  с ЕИК *********** със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, област  Софийска,  ул*************, представлявано от Румен Георгиев Станоев в качеството му на управител, за спечелил служебно търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувач/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 73 500 /седемдесет и три хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.
2. Купувачът да внесе сума в размер на 88 200 /осемдесет и осем хиляди и двеста лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 1911.00 /хиляда деветстотин и единадесет лева/ лв., която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.
5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.
          ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1. 
          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга
          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

================================================

 Заповед № 557/23.12.2021 г.

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост -   двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение,   със застроена площ от 470 кв.м., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ  в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч.

Вижте Заповед № 557/23.12.2021 ТУК

В изпълнение на Заповед № 533/03.12.2021 година на Надя Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.   на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

 

Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2021 г.

/стопанската 2021/2022 година/

Вижте заповед №533 - ТУК:
=====================================

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82, от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 73/29.07.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с моя Заповед № 424/26.10.2021 г. и Протокол от 08.12.2021 г. отразяващ работата на комисия назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

           I. Определям Виктор Младенов Чолаков с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, ж.к. „Хаджи Димитър” *****************, за спечелил търга за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ представляващ УПИ XIV-общ. в кв. 25 по действащия регулационен план на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска, с площ от 750 кв.м, при граници и съседи на имота по актуална скица: край на регулация, улица от две страни, УПИ /парцел/ XIII-общ.

           1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице (купувачът) да се извърши по цена достигната на търга в размер на 11 500 /единадесет хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.

2. Купувачът да внесе сума в размер на 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 5600 в „Уникредит Булбанк” АД.

3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота в размер на 299.00 /двеста деветдесет и девет лева/ лева, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.

4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.

            5.  Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

          ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1.      

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати  на участника  спечелил търга

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д

№ 540

гр. Годеч, 10.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 102/30.09.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с моя  Заповед № 426/26.10.2021 г. и Протокол  от 08.12.2021 г., отразяващ работата на комисия, назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

           I.  Определям РУМАКС М” ЕООД  с  ЕИК ********** , със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, ул. *********, представлявано от Румен Руменов Георгиев в качеството му на управител, за спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

           1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувачът/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 89 500 /осемдесет и девет хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.

2. Купувачът да внесе сума в размер на 107 400 /сто и седем хиляди и четиристотин лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .

3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 2327.00 /две хиляди триста двадесет и седем лева/ лв., която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.

4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.

            5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

           ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1.      

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 533
гр. Годеч 03.12.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.  на Общински съвет – Годеч и във връзка с докладна вх. №93-00-259/03.12.2021 г.

О Т К Р И В А М

I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2021 г. /стопанската 2021/2022 година/
1. Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост: -- ВИЖТЕ ТУК --
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Началната тръжна цена е съгласно Решение 106/30.09.2021 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/  лева на декар.
4. Стъпка за наддаване – 1,00 лв. / един лев и нула стотинки/.
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 04.01.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 17.12.2021 г. до 04.01.2022 г. вкл.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 17.12.2021 г. до 16,30 ч. на 04.01.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: 05.01.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
11. В търга не се включват поземлени имоти частна собственост, отразена в АГКК, поземлени имоти, които са с частично свободни площи /ненаети идеални части от наети имоти/ и такива, за които към момента на издаване на заповедта не са установени идентификатора и площта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата заповед.
III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
           Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

Вижте заповед №533 - ТУК:
=====================================

Заповед 512 Лиляна Василева - Вижте ТУК:
Заповед 513  Христо Стоянов - Вижте ТУК:
Заповед 515 Цветан Владимиров - Вижте ТУК:

============================================

Заповед 456 Тодор Стоименов - Вижте ТУК:
Заповед 457 Николай Ивайлов Симеонов - Вижте ТУК:
Заповед 458 Димитър Николов Иванов - Вижте ТУК:
Заповед 459  ГОДЕЧ АГРО - Вижте ТУК:
Заповед 460 Бойко Иванов Станимиров - Вижте ТУК:
Заповед 461 Радослав Николов Борисов - Вижте ТУК:
Заповед 462 АДЕО 17 - Вижте ТУК:
Заповед 463 Светослав Петров Григоров - Вижте ТУК:
Заповед 464 Александър Пламенов Консулов - Вижте ТУК:
Заповед 465 ЕТ Ардис - Вижте ТУК:
Заповед 466 Асен Василев - Вижте ТУК:
Заповед 467 Антоанета Любомирова Иванова - Вижте ТУК:
Заповед 468 Детелина Ванчова - Вижте ТУК:
Заповед 469 Нели Димитрова Николаева - Вижте ТУК:
Заповед 470 Мелинда Димитрова Николаева - Вижте ТУК:
Заповед 471 Георги Богомилов - Вижте ТУК:
Заповед 472 Бисер Кръстанчов Симеонов - Вижте ТУК:
Заповед 473 Христо Стоянов Стоянов - Вижте ТУК:
Заповед 474 Огнемира Огнянова Василева - Вижте ТУК:
Заповед 475 Надежда Георгиева - Вижте ТУК:
Заповед 476 Пенка Петрова Иванова - Вижте ТУК:
Заповед 477 Кристина Красимирова Станимирова - Вижте ТУК:
Заповед 478 Емил Радославов Станев - Вижте ТУК:
Заповед 479 Цвета Николова Колева - Вижте ТУК:
Заповед 480 Антоний Найденов Атанасов - Вижте ТУК:
Заповед 481 Христиан Христов Бояджиев - Вижте ТУК:
Заповед 482 Бетина Людмилова Боянова - Вижте ТУК:
Заповед 483 Илияна Петрова Кирилова - Вижте ТУК:
Заповед 484 Кристиан Ивайлов Петров - Вижте ТУК:
Заповед 485 Мериян Николаева Цветкова - Вижте ТУК:
Заповед 486 Румен Георгиев Станоев - Вижте ТУК:
Заповед 487 БОКОМ.doc - Вижте ТУК:
Заповед 488 Лъчезар Людмилов Лазаров - Вижте ТУК:
Заповед 489 Севдалина Симеонова Владимирова - Вижте ТУК:
Заповед 490 АРАКС 55 - Вижте ТУК:
Заповед 491 ЕС ЕН АЙ - Вижте ТУК:
Заповед 492 Галина Мирославова Владимирова- Вижте ТУК:
Заповед 493 Симеон Иванов Владимиров- Вижте ТУК:
Заповед 494 Таня Георгиева Владимирова - Вижте ТУК:
Заповед 495 Георги Петров Вацов - Вижте ТУК:
Заповед 505 Огнемира Огнянова Василева- Вижте ТУК:
==============================

Заповед №498/18.11.2021 -- прекратяване на Договори №5222/14.08.2020, №5161/15.08.2019  и №5050/27.08.2018 -- наемател В.А.Иванов
Заповед №499/18.11.2021 -- прекратяване на Договор №5075/17.09.2018  -- наемател К.Ц.Георгиева

========================================================

П Р О Т О К О Л

         Днес, 15.11.2021 г. в 11.00 часа на основание чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед №453 от 15.11.2021 г., комисия в състав:

Председател:
Ина Ламбева – юрист  и
Членове:
1. Иванела Николова- финансов контрольор в Община Годеч
2. Ани Аспарухова- ст. експерт в дирекция СДОКМДТ

проведе търг с явно наддаване между класираните участници от проведения търг на 02.11.2021 г.,  предложили еднакви най-високи цени за долуописаните осем имота:

Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК:
============================================

Вижте СЪОБЩЕНИЕТО -- ТУК:
         Във връзка с проведения на 02.11.2021 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи и протокола на комисията, се насрочва на 15.11.2021 г. от 11,00 чasa. в малката заседателна зала в сградата на Община Годеч търг с явно наддаване между участниците за долуописаните осем имота, класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени, както следва:

  07020.3.91   --  БУКОРОВЦИ - Др. вид. з. земя - СЕЛИЩЕ 
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 134,95 лв.
1-во равно: Симеон Иванов Владимиров  - крайна цена за имота 134,95 лв.

  07020.4.82   --  БУКОРОВЦИ - Из.орна земя - ГОВНАРИНА
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 656,31 лв.
1-во равно: Симеон Иванов Владимиров  - крайна цена за имота 656,31 лв.

  07020.16.11   --  БУКОРОВЦИ - Нива  - ВЕЙНИЦИ
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 115,99 лв.
1-во равно: Бетина Людмилова Боянова - крайна цена за имота 115,99 лв.

 12320.15.6   --  ВРЪДЛОВЦИ  -- Нива  - ОРНИЧЕ 
1-во равно: Бойко Иванов Станимиров- крайна цена за имота 40,76 лв.
1-во равно: Галина Мирославова Владимирова  - крайна цена за имота 40,76 лв.

  15309.42.2   -- ГОДЕЧ  - Гora и хр. в зем. земи - ГЛ. ПОЛЕ ХМЕЛ 
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 845,98 лв.
1-во равно: Галина Мирославова Владимирова  - крайна цена за имота 845,98 лв.

49334.7.96  - МУРГАШ  -   Нива   -  ДУБРАВА
1-во равно: Румен Георгиев Станоев - крайна цена за имота 41,50 лв.
1-во равно: Христиан Христов Бояджиев - крайна цена за имота 41,50 лв.

  68775.13.19   -  СТАНИНЦИ -  Нива  --  БУЧУМЕД
1-во равно: Бойко Иванов Станимиров- крайна цена за имота 229,46 лв.
1-во равно: Кристиан Ивайлов Петров - крайна цена за имота 229,46 лв.

  73417.32.101   -- ТУДЕН  -- Нива   --  ПОПОВ РИД  
1-во равно: Александър Пламенов Консулов - крайна цена за имота 1,75 лв.
1-во равно: ЕТ „Ардис – Александър Сергиев“  - крайна цена за имота 1,75 лв.

       Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга за съответният имот на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, класиран на второ място. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.  
          С публикуването на настоящото съобщение на официалната интернет страница на Община Годеч се счита, че участниците са уведомени за провеждането на насрочения явен търг.
Вижте СЪОБЩЕНИЕТО -- ТУК:
========================================

     Днес, 02.11.2021 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед № 382/01.10.2021 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  назначената комисия със Заповед № 438/02.11.2021 в състав:
Председател:  
Огнян Ненчев - юрист и
Членове: 
1. Иванела Николова - финансов контрольор в Община Годеч
2. инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП
3. Ани Аспарухова -  ст. експерт ПКВ в дирекция СДОКМДТ
4. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

     За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:
... ... ...
Вижте Протокола -- ТУК:
======================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на  Решение № 102 от Протокол № 9/30.09.2021 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № 426/26.10.2021 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият  с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1. Начална тръжна цена за имота – 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5 400,00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/    внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 30.11.2021 г.
4. Тръжната документация се закупува от касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без вкл. ДДС. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на    30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 13.00 часа в заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч
 гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

===========================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на  Решение № 73/29.07.2021 г. на Общински съвет - Годеч и Заповед № 424/26.10.2021 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-общ., целият  с площ от 750 кв.м, находящ се в кв. 25 по плана на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска, при следните условия:
1. Начална тръжна цена за имота – 11 000.00 лв. /единадесет хиляди лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 1 400.00 лв. /хиляда и четиристотин лева и нула ст./  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 30.11.2021 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба №  от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 11.00 часа в заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч
гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, тел. 0729/222-86

=================================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решениe № 75/29.07.2021 г. на Общински съвет-Годеч и Заповед № 425/26.10.2021 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ I-За общежитие, целият с площ от 3 890 /три хиляди осемстотин и деветдесет/ кв.м, заедно с построената в имота триетажна масивна железобетонна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м. и полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, построена през 1964 г., находяща се в кв. 37 по действащия регулационен план на гр. Годеч,
със следните условия:
1. Начална тръжна цена за имота – 401 000,00 /четиристотин и една хиляди/ лева с включен ДДС, съгласно Решение № 75/29.07.2021 г. на Общински съвет – Годеч, формирана както следва:
• 260 600.00 лв. за триетажна масивна железобетонна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м и полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, построена през 1964 г.  и
• 140 400.00 лв. с вкл. ДДС за 3890 кв.м урегулиран поземлен имот.
2. Стъпка за наддаване – 600,00 лв. /шестстотин лева и нула ст./
3. Депозит за участие в търга – 42 000.00 лв. /четиридесет и две хиляди лева и нула ст./, внесени по банкова сметка на Община Годеч, както следва:
IBAN: BG69UNCR96603372027219
BIC: UNCRBGSF
Банка: UNICREDIT BULBANK

Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
4. Тръжната документация се закупува от касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без вкл. ДДС. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 12.00 часа в заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч
гр. Годеч, пл. ”Свобода” 1, тел. 0729/222-86

================================================================

Подкатегории