ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 262/12.07.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м от втори етаж, разположени от северната страна, находящи се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:          

 •  Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:

1. Помещението се отдава за складове за съхранение.      
2. Начална тръжна цена за обекта - 41.00 /четиридесет и един/ лева месечно без включен ДДС.
3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 06.08.2018 г.
5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е  13.07.2018 г.
8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 06.08.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 07.08.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

============================================================================

Вижте Тук:

З А П О В Е Д
№ 240
гр.Годеч 25.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 219/07.06.2018 г. и Протокол от 25.06.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 235/21.06.2018 г. 

           І.  ОПРЕДЕЛЯМ „Р и Д СЪКСЕС” ЕООД с ЕИК 202865291 - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Република” № 5 с управител Димитър Йорданов Димитров, за спечелило търга за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласували:

Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 инж. Ангел Ангелов
Директор на дирекция „ТУЕП”  

 Изготвил:
Мария Стефанова
ст.експерт „ОС”

==============================================================

О Б Я В А 
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 241/25.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение на един етаж / бунгало /, находящо се в село Шума, община Годеч, УПИ XIX – за общ. ползване в кв. 1 по плана на с. Шума с площ от 34.00 / тридесет и четири / кв. м, със следните условия:

 •  Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 34.00 /тридесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.
  3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева.
  4. Депозит за участие в търга – 5.00 /пет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 17.00 часа на 09.07.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 26.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 09.07.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 10.07.2018 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===============================================================================

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 237/21.06.2018 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №56/28.05.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Нива” и „изоставена нива”.

 Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2018 год.

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

 1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
 2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв-/дка.
 3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
 4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:    Вижте ТУК:
 5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
 6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20 /двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 25.06.2018 г.
 8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 09.07.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга – на 10.07.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
 10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция „ТУЕП”.

Вижте цялата обява ТУК:

==============================================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

        В изпълнение на Заповед № 219/07.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка с Решения № 41 от Протокол № 4/30.04.2018 г. и № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч, със следните условия:          

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 100.00 /сто/ лева месечно без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  3. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г., в срок до 17.00 часа на 20.06.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.06.2018 г.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 08.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 20.06.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 21.06.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Днес, 26.04.2018 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, се подписа настоящият протокол от комисия, назначена със заповед №127/28.02.2018 г. на зам.- кмета на община Годеч. Комисията в състав:

Вижте пълния текст ТУК:

==================================================================

З А П О В Е Д

№ 183

гр.Годеч 24.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 162/03.04.2018 г. и Протокол от 19.04.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 174/19.04.2018 г.

 

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ”ГЕОБУЛ” ООД с ЕИК 131221439 - гр. София, кв. Павлово, ул. „ген. Ал. Суворов“, № 85, офис 1 с управители: Николай Атанасов Ташков и Бисер Петров Петров, представляващи дружеството заедно или поотделно, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 20 (двадесет) кв.м.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 162/03.04.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 05.04.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 122/26.10.2017г. и № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 152/26.03.2018г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/кв.м, съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа със ЗП – 42.00 /четиридесет и два/ кв.м. и РЗП – 84.00 /осемдесет и четири/ кв.м. по действащият регулационен план на с. Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска.

 • Условия на търга:  

 1. Начална тръжна цена за обекта – 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, съгласно Решение № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч.

 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.

 3. Депозит за участие в търга – 2100,00 /две хиляди и сто/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.03.2018 г.

 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 8. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/222-13 .

==================================================================================

Заповеди №145 и №146 - за сключване на договори за наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч

Заповед № 130 - прекратяване на договор за наем на общински пасища, мери и ливади, който не отговаря на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповед № 131 / 02.03.2018
  за сключване на анекси за продължаване срока на договори №2309 и № 2293 до 30.09.2018 г.

Вижте ТУК:

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и заповед №127 от 28.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

О Б Я В Я В А М :

          Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2018 г., приет с решение №12/28.02.2018 г. на Общински съвет-Годеч.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ: от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
... ... ...

Вижте пълния текст ТУК:

З А П О В Е Д

№ 104/15.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 14.02.2018 г. на комисия, назначена със заповед №36/01.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:

З А П О В Е Д

№ 103/15.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 14.02.2018 г. на комисия, назначена със заповед №36/01.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.02.2018 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Георги Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД

и

Членове:

  • Емилия Николова – старши експерт в дирекция ТУЕП
  • Теодора Василева – старши счетоводител в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.  ...

Вижте ТУК:

 

Подкатегории