Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Потвърждаване на Решение № 1 от 16.01.2019 година, взето на подписка.
 2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 183/28.12.2018 г. (08-00-1304/28.12.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

 1. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 2/14.01.2019 г. (08-00-30/14.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допълнение на Общинския план за развитие на община Годеч 2014-2020 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/21.01.2019 г. (08-00-56/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Тарифа за наемни цени на общински помещения и терени.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/21.01.2019 г. (08-00-53/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 година.

Вносител: Кмет на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/21.01.2019 г. (08-00-54/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на територията на община Годеч през 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 15/21.01.2019г. (08-00-58/21.01.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви през 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/21.01.2019 г. (08-00-55/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16/21.01.2019 г. (08-00-66/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне размера на индивидуалните основни възнаграждения на кметовете на кметства с.Шума и с.Гинци.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/21.01.2019 г. (08-00-59/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/21.01.2019 г. (08-00-60/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократно финансово стимулиране на всеки ученик, завършващ XII клас в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13/21.01.2019 г. (08-00-61/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Годеч.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/16.01.2019 г. (08-00-39/16.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2019 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2019 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”
    ПК по „Устройство на територията, ВиК и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”
    ПК по „Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура”
    ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”
    ПК по „Екология, селско и горско стопанство”
    ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”
    ПК по „Здравеопазване и социална политика”
    ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

 1. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Община Годеч за срока на мандата. /вх.№ 6/21.01.2019 г. (08-00-52/21.01.2019г.)

Вносител: Кмета на община Годеч

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/21.01.2019 г. (08-00-57/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 г. Приемане Общински план за младежта за 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм” 

 1. 16. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/27.12.2018 г. (08-00-1291/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах.Молак в кв.3.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. 17. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/27.12.2018 г. (08-00-1293/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.55.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. 18. Разглеждане Предложение с вх.№ 182/27.12.2018 г. (08-00-1292/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.72.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Други

19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.                                                             

                                                               

                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                          Мария Владимирова  

23.01.2019 г.  

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.12.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте ТУК:

=========================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 09.11.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Разглеждане Доклад с вх.№153/01.11.2018г. (08-00-1115/01.11.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№138/26.10.2018г. (08-00-1067/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение № 89 от Протокол № 8/28.09.2018г. на ОбС.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „ЕИМСКР”

 1. 3. Разглеждане Предложение с вх.№139/26.10.2018г. (08-00-1068/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№140/26.10.2018г. (08-00-1069/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на УПИ I-594 в кв.17а по плана на град Годеч с площ 1036 кв.м.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№141/26.10.2018г. (08-00-1070/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на УПИ VI-594 в кв.17а по плана на град Годеч с площ 592 кв.м.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№142/26.10.2018г. (08-00-1071/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на УПИ V-594 в кв.17а по плана на град Годеч с площ 574 кв.м.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№143/26.10.2018г. (08-00-1072/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на УПИ IV-594 в кв.17а по плана на град Годеч с площ 866 кв.м.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№144/26.10.2018г. (08-00-1073/26.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на УПИ VII-594 в кв.17а по плана на град Годеч с площ 1554 кв.м.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№145/30.10.2018г. (08-00-1095/30.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Възлагане оценка за продажба на УПИ XIV-общ. в кв.120 по плана на град Годеч с площ 475 кв.м.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№146/30.10.2018г. (08-00-1096/30.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.37.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№147/30.10.2018г. (08-00-1097/30.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.89.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№150/30.10.2018г. (08-00-1098/30.10.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на ПУП на с.Комщица в кв.17.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 148/30.10.2018 г. (08-00-1094/30.10.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение вх.№ 149/30.10.2018 г. от М.Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. 15. Разглеждане Предложение вх.№ 151/30.10.2018 г. от М.Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Прекратяване дейността на Временната комисия, създадена с Решение № 84/29.08.2018г.

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „ЕИМСКР”

 1. Разглеждане заявление с вх.№ 134/15.10.2018г. за отпускане на финансова помощ.

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Информация за дейността на СФК „Ком-98” –гр.Годеч за периода 01.01.2018г.- 30.09.2018г.

Вносител: Председателя на ФК

 1. Други

 18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                     Мария Владимирова

 

 

01.11.2018 г

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.09.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:          

 1. 1. Разглеждане Предложение с вх.№117/20.09.2018г. (08-00-937/20.09.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

 1. 2. Разглеждане Предложение с вх.№118/20.09.2018г. (08-00-938/20.09.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№119/20.09.2018г. (08-00-939/20.09.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     
                ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№120/20.09.2018г. (08-00-940/20.09.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Предоставяне от Община Годеч за стопанисване, поддържане и експлоатация на изградената инфраструктура на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч”.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"            

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№121/20.09.2018 г. (08-00-941/20.09.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допълнително споразумение към договор № 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, предоставяне на ВиК услуги.

   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№122/20.09.2018 г. (08-00-942/20.09.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне представител на Община Годеч в ОС на акционерите на УМБАЛ „Света Анна” –София АД.

   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№123/20.09.2018 г. (08-00-943/20.09.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”
                         ПК по „Устройство на територията”   

 1. Други

8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.      

                                                                          

                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                     Мария Владимирова

20.09.2018 г.
====================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.08.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/21.08.2018г. (08-00-836/21.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Годеч за периода м.юли 2017 г. – м.декември 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 99/02.08.2018г. (08-00-762/02.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 3. Разглеждане Предложение с вх.№ 102/21.08.2018г. (08-00-837/21.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч за първо шестмесечие на 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 103/21.08.2018г. (08-00-838/21.08.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 105/21.08.2018 г. (08-00-839/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства с.Шума и с.Гинци.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане Предложение вх.№ 106/21.08.2018 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнително възнаграждение на Кмета на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 107/21.08.2018 г. (08-00-834/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на недвижим имот с площ 184 кв.м, придаващ се към УПИ XVIII-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/21.08.2018 г. (08-00-835/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на недвижим имот с площ 218 кв.м, придаващ се към УПИ XIX-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

9. Разглеждане Предложение вх.№ 108/21.08.2018 г. (08-00-830/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие”- Софийска област.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109/21.08.2018г. (08-00-832/21.08.2018г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/21.08.2018г. (08-00-833/21.08.2018г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на ДГ „Ю.Гагарин” и СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/16.08.2018г. (08-00-817/16.08.2018г) от Станислава Балабанова – Зам.-кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на град Годеч в кв.138.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

13. Разглеждане Предложение вх.№ 112/21.08.2018 г. (08-00-840/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Годеч с договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00256 от 08.12.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Други

14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Председател на ОбС – Годеч

   Мария Владимирова 

21.08.2018 г.
=============================================================

      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2017 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 24.08.2018 година.

Обсъждането ще се проведе на

27.08.2018 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/ пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2017 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2017 г.

Приложение №3– Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2017 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2017 г.

Приложение №17– Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година

 

Дата на публикуване:15.08.2018 г.

==============================================================

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Разглеждане Предложение с вх.№ 87/21.06.2018г. (08-00-619/21.06.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 88/21.06.2018г. (08-00-620/21.06.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 91/21.06.2018г. (08-00-623/21.06.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на части от имот – частна общинска собственост на ТП ДГС – Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/21.06.2018г. (08-00-624/21.06.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
             ПК по „Екология, СГС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 89/21.06.2018 г. (08-00-621/21.06.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Продажба на недвижим имот с площ 184 кв.м, придаващ се към УПИ XVIII-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 90/21.06.2018 г. (08-00-622/21.06.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Продажба на недвижим имот с площ 218 кв.м, придаващ се към УПИ XIX-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”       

 1. Други
  7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                                                     

                                                                 Председател на ОбС – Годеч

                                                                  Мария Владимирова

21.06.2018 г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.05.2018 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 75/18.05.2018г. (08-00-497/18.05.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 76/18.05.2018г. (08-00-498/18.05.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 73/15.05.2018г. (08-00-495/15.05.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                     ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 77/18.05.2018г. (08-00-499/18.05.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Преразглеждане на Решение № 30 по Протокол № 3 от 30.03.3018г. за кандидатстване по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

                  Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78/18.05.2018 г. (08-00-500/18.05.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на поцинковани кофи за смет тип „Мева”.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 74/17.05.2018г. от д-р Станка Александрова относно: Отчет за изпълнение на бюджета на „Медицински център – Годеч”ЕООД за 2017 година.

Вносител: Управителя на МЦ
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

 1. Други

7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
     

                                                     Председател на ОбС – Годеч
                                                     Мария Владимирова  

18.05.2018 г.