Съобщения-Общински съвет

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.04.2021 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 01.04.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 08.04.2021 г. (08-00-491/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50 / 08.04.2021 г. (08-00-492/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01 от 10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 08.04.2021 г. (08-00-493/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01/10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 52 / 08.04.2021 г. (08-00-494/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Годеч в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/29.09.2020 г. за планираните дейности и разходи за 2021 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 53/08.04.2021 г. (08-00-495/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 65 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IV-19, кв.5 по действащия регулационен план на с.Комщица.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 54 / 08.04.2021 г. (08-00-496 / 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Държавна агенция „Електронно управление“.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 55 / 08.04.2021 г. (08-00-497/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/25.03.2021 г. (08-00-417/24.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/01.04.2021 (08-00-446/31.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2020-2021.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 56 / 08.04.2021 г. (08-00-498/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Допълнение на Решение № 102 / 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
12.Други
12.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 12.04.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
08.04.2021 г.       Мария Владимирова
                              Председател на ОбС – Годеч
====================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

     Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 24, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/19.02.2021 г. (08-00-265/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/19.02.2021 г. (08-00-266/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения № 4 с площ от 4.00 кв.м. и № 5 с площ от 5.70 кв.м. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№29/19.02.2021 г. (08-00-267/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения  с № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209 и 201, всяка с площ от 17.16 кв.м, находящи се на II етаж в сградата на бивша поликлиника в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр.Годеч, Софийска област.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/19.02.2021 г. (08-00-268/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен № 2 в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Годеч, с площ от 15 кв.м.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/19.02.2021 г. (08-00-269/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Изменение на Решение № 85 по Протокол № 7 от 24.09.2020 г. на Общински съвет -Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „ЕИМСКРНУ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/19.02.2021 г. (08-00-270/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Изменение ПУП на гр. Годеч в кв. 110.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 33/19.02.2021 г. (08-00-271/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, - 2 етап.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 34/19.02.2021 г. (08-00-272/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Годишен отчет на Община Годеч по изпълнение на мерките заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2020 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 35/19.02.2021 г. (08-00-273/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Разглеждане и приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София за 2020 г. и проект-бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 г.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№  2/18.01.2021 г. (08-00-72/18.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЕИМСКРНУ”
     ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Други
11.1. Информация от Сдружение Футболен Клуб „КОМ-98” гр.Годеч за дейността през 2020 година /вх.№ 36/19.02.2021 г./
 
11.2 Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 
   
       Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

           
 Коци Костадинов
Зам.-председател на ОбС – Годеч

19.02.2021 г.
==============================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.01.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на Отчет от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 22.01.2021 г. (08-00-101/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 22.01.2021 г. (08-00-102/22.01.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/ 22.01.2021 г. (08-00-103/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/ 22.01.2021 г. (08-00-99/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 6/ 22.01.2021 г. (08-00-98/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 8/22.01.2021 г. (08-00-100/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/22.01.2021 г. (08-00-104/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9.  Разглеждане Предложение с вх.№ 13/22.01.2021 г. (08-00-105/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/22.01.2021 г. (08-00-106/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване изцяло от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/22.01.2021 г. (08-00-107/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/22.01.2021 г. (08-00-97/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2021 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2021 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 4/20.01.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Провеждане на конкурс за управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, гр. Годеч
Вносител: Председателя на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 16/22.01.2021 г. (08-00-108/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на двуетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ №III - 420 от квартал 10 в град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 17/22.01.2021 г. (08-00-109/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на закупуване на едноетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ № XXVIII-261, квартал 12, град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/22.01.2021 г. (08-00-110/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отказ за закупуване на двуетажна, масивна вилна сграда в УПИ № IV-общ. от квартал 5, село Губеш, община Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19/22.01.2021 г. (08-00-111/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч, кв. 131.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/22.01.2021 г. (08-00-112/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Каленовци, кв. 14.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/22.01.2021 г. (08-00-113/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП, с.Туден, местност „Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/22.01.2021 г. (08-00-114/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XVI – кв. 53, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23/22.01.2021 г. (08-00-115/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2020 година. Приемане Общински план за младежта за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
22.Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.01.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
Maрия Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
22.01.2021 г.
===========================================================

 

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
     1. Разглеждане Предложение с вх.№ 198 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Отчет за дейността на ОбС-Годеч и неговите комисии за периода 01.07.2020-30.11.2020 г.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 195 / 21.12.2020 г. (08-00-1567/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода ноември 2019 – март 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     3. Разглеждане Предложение с вх.№ 199 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2021 година.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 196 / 21.12.2020 г. (08-00-1565/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставени временни безлихвени заеми от Община Годеч за изплащане на възнагражденията на лицата, заети по проекти.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     5. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 197 / 21.12.2020 г. (08-00-1566/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и поименния списък за капиталовите разходи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     6. Разглеждане Предложение с вх.№ 188 / 27.11.2020 г. (08-00-1471 / 27.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 201 / 22.12.2020 г. (08-00-1569 / 22.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Разсрочване на публични общински вземания за такса битови отпадъци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     8. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     9. Разглеждане Предложение с вх.№ 200/22.12.2020 г. (08-00-1568/22.12.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
    10. Други
    10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.12.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                                                               Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
22.12.2020 г.
====================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.12.2020 година от 10,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Преразглеждане на Решение № 105 и Решение № 106 по Протокол № 10 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч, върнати за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Други
2.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 21.12.2020 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
     
     
      Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

15.12.2020 г.
===========================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 176/10.11.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 177/11.11.2020 г. (08-00-1412/11.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/20.11.2020 г. (08-00-1438/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 183/23.112020 г. (08-00-1443/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.132а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 184/23.112020 г. (08-00-1446/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.32.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 185/23.11.2020 г. (08-00-1442/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схеми за разполагане на преместваеми обекти върху терени общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.11.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

23.11.2020 г.
============================================================

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15.10.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 157/11.09.2020 г. (08-00-1125/11.09.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партньорства на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 168/07.10.2020 г. (08-00-1252/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 166/07.10.2020 г. (08-00-1250/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч  и Поименния списък на капиталовите разходи за 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 167/07.10.2020 г. (08-00-1251/07.10.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител:Заместник-кмет на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 169/07.10.2020 г. (08-00-1254/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 1 с площ от 7.85 кв. м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 170/07.10.2020 г. (08-00-1255/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертни пазарни оценки на движими вещи-общинска частна собственост: товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 171/08.10.2020 г. (08-00-1262/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.133.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 172/08.10.2020 г. (08-00-1263/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане на изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот 61652.1.234 и Поземлен имот 61652.1.192, с. Разбоище, община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

 9. Разглеждане Предложение с вх.№ 173/09.10.2020 г. (08-00-1268/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ

 10. Разглеждане Предложение с вх.№ 174/09.10.2020 г. (08-00-1269/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 13.10.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.                     

Мария Владимирова 

Председател на ОбС – Годеч

09.10.2020 г.

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 06.10.2020 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД: