Процедура - 064-18 от 05.06.2018

Публично състезание                                               публикувано на: 03.07.2018г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 2021-07-06

ПРЕДМЕТ:
" Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч  "

Срок за подаване на оферти:    31.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:              01.08.2018  г., 11:00 часа

Обявление - ID 855067       -  03 Юли 2018
Решение - ID 855065           -  03 Юли 2018
Образци за изтегляне         -  03 Юли 2018
Документация за участие   -  03 Юли 2018
Проект - документация       -  03 Юли 2018
Договор - проект                 -  03 Юли 2018
Технически спецификации  -  03 Юли 2018
Методика за оценка            -  03 Юли 2018
еЕЕДОП                               - 03 Юли 2018
Протокол 1 на комисия    -   13 Август 2018
Отваряне на ценови предложения  -  2018-09-10
Протокол 2 на комисия   - 2018-10-11
Протокол 3 на комисия   - 2018-10-11
Протокол 4 на комисия   - 2018-10-11
Решение за класиране   - 2018-10-11
Договор за възлагане         -  2018-11-26
Техническо предложение    -  2018-11-26
Ценово предложение          -  2018-11-26
Линеен график         -   2018-11-26

Обявление за приключване на Договор №102  -  2021-07-06