Процедура - 065-18 - публикуване

Към цялата документация

Пазарни  консултации по реда на  чл.44  от ЗОП                                             

Проект:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч“

Срок за подаване на оферти:    11.07.2018 г., 17:00 часа

Покана за пазарни консултации  
Технически спецификации         
Количествена сметка