Процедура - 071-18 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП 

ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 08.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации 
Спецификации 
Количествено-стойностна сметка