ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения-Общинска администрация

П О К А Н А 

    За поредна година Община Годеч се включва в кампанията ,,Да Изчистим България Заедно”
На 14 септември 2019 г. всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата чрез почистване на обществени места, както и в районите на местоживеене.
    Координатор: Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051

Вижте ТУК:

=================================

Заповед №256 -- Вижте ТУК:

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.2

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.3

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КРУМ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.4

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР АСПАРУХОВ КАЗАКОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.6

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН МИЛУШЕВ КЕНОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.415

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ВАСА МЕТОДИЕВА МИЛУШЕВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.416

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.424

           Уведомяваме Ви, че в горепосочените имоти са констатирани повреди от биотичен характер – съхнене на иглолистния дървостой от бял бор, вследствие на нападение от корояд. Във връзка с гореизложеното е необходимо да предприемете мерки за предотвратяване и ограничаване на нападенията от болести и вредители съгласно чл. 34 и чл. 35 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.Необходимо е да подадете в Регионална дирекция по горите – София заявление със сведение по образец. Образецът на сведението е приложен към настоящото съобщение.

Вижте ТУК:

==========================

З А П О В Е Д   207
гр. Годеч, 23.05.2019 г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор №37/23.05.2019 г.  между Община Годеч и „СТРЕЗА” ЕООД за изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I-ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”:
Н А Р Е Ж Д А М:
   Забранявам спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Христо Смирненски” - гр. Годеч от осова точка 71 /кръстовището на ул. „Асен Златаров” и ул. „Христо Смирненски”, ъгъла на ДГ „Юрий Гагарин”-гр. Годеч/ до осова точка 35 /пред входа на AQ „Магнит”/ и прилежащата тротоарна площ за времето от 23.05.2019 год.  до приключване на строително-монтажните работи на обекта. ...

Вижте ТУК:

================================

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с извършвани проверки по отношение спазване на изискванията от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
Община Годеч напомня:
 

    Съгласно чл. 172, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: ,,Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не създават опасност за хора и други животни.”.   ...

Вижте ТУК:

======================================