Съобщения-Общинска администрация

ЗАПОВЕД  № 288
гр. Годеч, 23.07.2021 год.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, моя Заповед № 282/20.07.2021 г. за въвеждане в изпълнение Общинския план за защита при бедствия – Приложение №3 „План за защита от наводнения”, считано от 8.00 часа на 20.07.2021 г. и поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание и нормализиране на обстановката
Н А Р Е Ж Д А М:
ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНО БЕДСВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, с моя Заповед № 282/20.07.2021 г., считано от 07.00 часа на 23.07.2021 година.
Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, съгласно Заповед № 297 от 31.07.2019 г. за сведение.
Настоящата Заповед да се разгласи чрез сайта на Община Годеч и средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 51, ал. 4 от Закона за защита при бедствия.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ          /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
======================================================

 

     Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Губеш в кв. 16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII-119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на УПИ I-119,129 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлени имоти № 119 и 129; образува се нов УПИ с № XIII-128 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлен имот № 128; изменя регулацията на УПИ XIII-116 и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят границите на поземлен имот № 116.
    Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1.

    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.61 от 23.07.2021  ТУК:
===========================================================

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
   Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди.

Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

=================================================

З А П О В Е Д  № 278
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-В-85 от 21.05.2021 г. в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.41 -1 Равна - Падина - нива  4 818 кв.м.
идентификатор - 61100.7.42 - Равна - Падина - ливада 4 669 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договор за отдаване под наем на земеделска земя от 30.06.2020 г. г-н Валентин Маринов Стоянов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, кв. ,,ХХХХХХХХ” № ХХ.
...   ...   ...

Вижте Заповед №278 ТУК:
=====================================================

 

З А П О В Е Д № 277
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-А-78 от 25.05.2021 г.  в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.34 - Равна - Падине - нива  2 000 кв. м. 
идентификатор - 61100.7.46 - Равна - Падине - нива  2 325 кв.м.
идентификатор - 61100.3.141 - Равна - Ридо - нива  1 108 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договори за отдаване под наем на земеделска земя г-н Андрей Петров Аспарухов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ул. ,,ХХХХХ” № Х.
...   ...   ...

Вижте Заповед №277 ТУК:
=====================================================

    Община Годеч, област Софийска, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с решение №57 от протокол №5 от 31.05.2021 г. на Общински съвет - Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала „Молак”, град Годеч в квартали 17 и 18, както следва:
Премахват се УПИ с № XIV-177 и XV-249 от квартал 17;  Изменя се регулацията на УПИ с №XVI-182 от квартал 17;  Образуват се нови УПИ с № XIV-177,249 и XV-250 от квартал 17;  Образува се нов терен за озеленяване в квартал 17;  Премахва се УПИ с №XIII-182 от квартал 18;  Изменя се регулацията на УПИ с № XII-182 от квартал 18;  Образуват се нови УПИ с № XIII-250 и XXVII-182 от квартал 18;  Определя се начин на застрояване на новообразуваните УПИ.
Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая №120 в сградата на Общината.
    На основание чл.215 ал.1 и 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административен съд – София област.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.57/09.07.2021 ТУК:
===========================================================