Съобщения-Общинска администрация

ЗАПОВЕД № РД-63 -- Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч

Вижте Списък-приложение -- ТУК

З А П О В Е Д
№ РД-63

гр. Годеч, 21.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от инж. Антон Колдов, директор на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53.00-03 от 29.01.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

     I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списъка, неразделна част от настоящата заповед.
      II. Срок за изпълнение: до 31.12.2024 г.
   III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Годеч и поставянето ѝ на информационното табло пред сградата на Община Годеч и пред кметствата по населени места.
   IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметските наместници и директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч за сведение и изпълнение. На основание чл. 125, ал. 4 от Закона за горите настоящата заповед да се предостави на Регионална дирекция по горите – София и Регионална инспекция по околната среда и водите – София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================

 

Обявява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57

Извадка от Неофициален раздел на Държавен Вестник - бр.9 от 30.01.2024 г

    94. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 22 по протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о. т. № 193 – 195 и с о. т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о. т. № 195 – 195а (нова) и с о. т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и № VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

865

======================================================

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на подземна оптична кабелна линия, в територията на с. Шума и гр. Годеч -- 15012024

Извадка от Неофициален раздел бр.4 от 12.01.2024 г. на ДВ

28.   –   Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 17 от протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, и на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: с. Шума: 83466.20.13, 83466.20.15, 83466.20.10, 83466.4.459, 83466.4.461, 83466.33.11, 83466.33.19, 83466.33.12, 83466.33.13, 83466.11.161, 83466.11.144, 83466.11.182, 83466.11.175, 83466.11.152, 83466.11.136, 83466.11.178, 83466.11.149, 83466.11.146, 83466.11.173, 83466.11.133, 83466.11.132, 83466.11.172, 83466.9.356, 83466.3.471, 83466.3.153, 83466.3.471, 83466.3.452, 83466.3.350, 83466.3.453, 83466.10.138, 83466.10.143, 83466.10.142, 83466.10.114, 83466.10.130, 83466.10.115, 83466.10.116, 83466.10.117, 83466.10.128, 83466.10.126, 83466.10.125, 83466.10.124, 83466.10.129, 83466.3.342, 83466.6.237, 83466.6.107, 83466.6.106, 83466.5.247, 83466.5.244, 83466.5.349, 83466.5.324, 83466.5.625, 83466.5.328, 83466.5.342, 83466.5.240, 83466.5.376, 83466.5.329, 83466.5.662, 83466.5.505, 83466.5.504, 83466.2.103, 83466.1.150; гр. Годеч: 15309.159.904, 15309.160.895, 15309.149.191, 15309.149.350, 15309.149.349, 15309.149.347, 15309.149.346, 15309.149.413, 15309.149.587, 15309.149.351, 15309.149.415, 15309.149.594, 15309.149.416, 15309.149.595, 15309.149.417, 15309.149.593, 15309.150.592, 15309.150.596, 15309.152.392, 15309.152.391, 15309.152.390, 15309.152.389, 15309.152.422, 15309.152.423, 15309.152.424, 15309.152.429, 15309.152.451, 15309.160.895, 15309.155.966, 15309.155.267, 15309.155.270, 15309.155.898, 15309.154.265, 15309.160.603, 15309.160.263, 15309.160.262, 15309.160.261, 15309.160.384, 15309.160.383, 15309.160.273, 15309.160.255, 15309.160.254, 15309.160.600, 15309.160.253, 15309.160.598, 15309.160.599. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.
288

=================================================

Заповед РД-506 - във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на областния управител на Софийска област - относно заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч - 22122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-506
гр. Годеч, 22.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на г-н Юлиян Леков-областен управител на Софийска област, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. №06.00-177 от 21.12.2023 г., относно предстоящите коледни и новогодишни празници,

НАРЕЖДАМ:

I. В заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч да се спазва работното време и да не се допуска използването на оръжие, включително и с увеселителна цел, както и използването на пиротехнически изделия в закрити помещения.

II. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се предостави на управителите на заведенията за хранене и развлечение.

III. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ в Община Годеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен инспектор Здравко Йотов-Началник на РУ на МВР-гр. Костинброд.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================

Покана за обществено обсъждане на „Стратегия 2023/2027” и „Програма 2024” за управление на общинската собственост -- 20122023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл. 8, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба на ОбС – Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
      Община Годеч уведомява всички граждани, че на 23.01.2024 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2024 – 2027 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
      На всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвените проекти в срок до 10.00 ч. на 22.01.2024 г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Проект на Стратегия 2023/2027 - Вижте ТУК:

Проект на Програма 2024 - Вижте ТУК:

=====================================