ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения-Общинска администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА 

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 24.07.2019 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника. 

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров
=========================================================

             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.2

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.3

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КРУМ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.124.4

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР АСПАРУХОВ КАЗАКОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.6

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН МИЛУШЕВ КЕНОВ,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.415

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ВАСА МЕТОДИЕВА МИЛУШЕВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.416

ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА,
собственици на имот с идентификатор № 15309.106.424

           Уведомяваме Ви, че в горепосочените имоти са констатирани повреди от биотичен характер – съхнене на иглолистния дървостой от бял бор, вследствие на нападение от корояд. Във връзка с гореизложеното е необходимо да предприемете мерки за предотвратяване и ограничаване на нападенията от болести и вредители съгласно чл. 34 и чл. 35 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.Необходимо е да подадете в Регионална дирекция по горите – София заявление със сведение по образец. Образецът на сведението е приложен към настоящото съобщение.

Вижте ТУК:

==========================

З А П О В Е Д   207
гр. Годеч, 23.05.2019 г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор №37/23.05.2019 г.  между Община Годеч и „СТРЕЗА” ЕООД за изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I-ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”:
Н А Р Е Ж Д А М:
   Забранявам спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Христо Смирненски” - гр. Годеч от осова точка 71 /кръстовището на ул. „Асен Златаров” и ул. „Христо Смирненски”, ъгъла на ДГ „Юрий Гагарин”-гр. Годеч/ до осова точка 35 /пред входа на AQ „Магнит”/ и прилежащата тротоарна площ за времето от 23.05.2019 год.  до приключване на строително-монтажните работи на обекта. ...

Вижте ТУК:

================================

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с извършвани проверки по отношение спазване на изискванията от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
Община Годеч напомня:
 

    Съгласно чл. 172, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: ,,Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не създават опасност за хора и други животни.”.   ...

Вижте ТУК:

======================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

    В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от ,,Румакс 63” ЕООД, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

    В периода от 10 май 2019 г. до 12 май 2019 г. от 20:30 ч. до 10:00 ч. на следващия ден ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Трину” при доза 2,5 гр./дка. ...

Вижте ТУК:

=====================================