ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения-Общинска администрация

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
    Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
    За всеки предаден електроуред ще получите ваучер на стойност между 2 и 10 лева, в зависимост от вида на електроуреда. Получените ваучери ще могат да се използват в определена търговска верига като отстъпка при закупуване на нови уреди.

Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди, а спечелете от тях.
Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

===================================

З А П О В Е Д № 493
гр. Годеч, 29.11.2019 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и постъпило писмо с вх. № 69-00-329/28.11.2019 година от управителя на „В и К” ЕООД – София и силно намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, поради трайното засушаване и съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
НАРЕЖДАМ:
1. Определям режим на водоснабдяване за село Шума и село Лопушня, както следва:
1.1. За село Шума - вода ще се подава всеки четвъртък и всяка неделя от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
1.2. За село Лопушня - вода ще се подава всеки вторник и всеки петък от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
2. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, лични дворове, градини, миене на улици, площади и моторни превозни средства и други в село Шума и в село Лопушня.
3. Заповедта влиза в сила от 30.11.2019 г.
4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч и кметския наместник на село Шума.
5. Нарушителите на настоящата заповед да се наказват съгласно Наредба № 4/22.05.2008 г. на Общински съвет – Годеч за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.
6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч, кметския наместник на село Шума и началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
7. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, да бъде публикувана на сайта на Община Годеч и поставена на видни места в село Шума и село Лопушня.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

    В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2020 г.
   С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2020 г., съгласно Приложение 5 и Приложения№ 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода № 1, или наелектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 

Докладна записка
Проект за решение
План-сметка /Приложение 5/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение 4/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица /Приложение 3/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица /Приложение 2/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица /Приложение 1/

   Във връзка с предстояща първа пресконференция по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“, включващо общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман, на 02.12.2019 г. от 16:00 часа в читалище "Иван Вазов", гр. Костинброд

Вижте ТУК:
Връзка към сайта на Община Костинброд

===========================================

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на процедури за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.313 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и BG06RDNP001-19.284 „МИГ - Берковица и Годеч“  - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Вижте ТУК...

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с извършени лабораторни анализи на водата от обществени чешми и писмо от Регионална здравна инспекция – Софийска област постъпило в деловодството на Община Годеч с вх. № 32-00-35 от 01.11.2019 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК...