ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 ОТНОСНО: Получена Заповед № ОА-209/30.07.2019 година на Областния управител на Софийска област, писмо с изх. № 91-726/29.07.2019 година от Министъра на земеделието, храните и горите и писмо с изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    В двадесет километровата зона на индустриалната свинеферма в село Петърч, е необходимо да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор”. Зоната включва следните населени места от територията на община Годеч: град Годеч, село Шума, село Туден, село Мургаш и село Каленовци, съгласно писмо с изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област.
Срокът за изпълнението на доброволното клане на животни от стопаните им е 02.08.2019 г. След изтичането на гореописания срок ще се пристъпи към умъртвяване на животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Уведомявамe собствениците на свине от обекти тип „заден двор”, че добитото месо от собствени животни  може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий.
Приложение:
1. Копия от Заповед № ОА-209/30.07.2019 г. на Областния управител на Софийска област;
2. Копие на писмо с изх. № 91-726/29.07.2019 година от Министъра на земеделието, храните и горите;
3. Копие от писмо изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област
=================================================.