На 03.06.2021 г. Община Годеч и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP0016.002-0134-С01 „Патронажна грижа + в Община Годеч“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда.

Вижте информацията ТУК:

==================================================