Featured

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -- Община Годеч предоставя възможност за проверка на ЗАДЪЛЖЕНИЯ по Закона за местните данъци и такси

      Община Годеч Ви предоставя възможност за проверка на ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ по Закона за местните данъци и такси, за следните задължения:
-- данък върху недвижимите имоти ( ДНИ )
-- такса за битови отпадъци ( ТБО )
-- данък върху превозните средства ( МПС )
    Справката показва подробно начислените задължения и плащания за текущата година и сумарно неплатените задължения за минали години, за всяка партида /деклариран имот или МПС/. Примерна справка – Вижте ТУК:
    За достъп до справката е необходимо да въведете:
-- ЕИК на задълженото лице /ЕГН за български граждани; ЛНЧ за чужденци; БУЛСТАТ за ЕТ и юридически лица/
-- ПИН на задълженото лице /персонален идентификационен номер за Община Годеч/. Можете да го получите лично на гише в „Местни данъци и такси“, след представяне на документ за самоличност, или да го прочетете от Вашето съобщение за годишни задължения към Община Годеч. Вижте края на съобщението, за пример -- Вижте ТУК
-- Код за сигурност /генерира се автоматично и е различен при всяка инициирана справка/

========================================================

Направете Вашата справка ТУК:

========================================================