Допълнение към Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-40/31.01.2023 г., във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -- 09032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  К Ъ М  П Р О Т О К О Л

на комисия назначена със Заповед № РД-40/31.01.2023 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

     Днес  08.03.2023 година в изпълнение на Заповед № РД-40/31.01.2023 г. на г-жа Надя Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената комисия в състав:
Председател: 
инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП 
и Членове:
1
. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД; 
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД;
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП;
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № № Д-04/05.01.2023 г.
        Изготви настоящия протокол във връзка с постъпили до 08.03.2022г. плащания по задължения към Община Годеч – МДТ от страна на наемателите Алекс Емилов Ташев, Ангел Лефтеров Ангелов, Денимир Стефанов Доцев, Димитър Николов Иванов, Емилия Рангелова Станева и Стаб 1 ЕООД. Същите са покрили задълженията си към Община Годеч, дължими за периода 2021 година и 2022 година, с което наемателите са отговорили на условията на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
       
Любомир Костадинов Йорданов не отговаря на условията на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, тъй като има задължения към Община Годеч – местни данъци и такси и задължения по договори.
        Приложение – справка за изискуеми задължения от 08.03.2023 г.
        Комисията предлага на наемателя Любомир Костадинов Йорданов бъде прекратен договора за наем.

Вижте документа ТУК:
==================================================