Обява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови) -- 23052023

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 23.05.2023 г. на ДВ

655.      –       Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови), както следва: създава се нова улица с о. т. № 682 и 696; създава се нова улица с о.т. № 682, 501, 681, 680, 683, 679, 678, 677, 675 и 676; създава се нова улица с о. т. № 683, 684, 685, 686, 687, 694 и 695; създава се нова улица с о. т. № 681 и 688; създава се нова улица с о. т. № 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 357; създава се нова улица с о. т. № 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667 и 666; създава се нова улица с о. т. № 671 и 672; създава се нова улица с о. т. № 667 и 668; създава се нов квартал с № 76а, в който се образуват нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с № I-2034, 2035, II-2033, III-2032, IV-2031, V-2030, VI-2040, VII-2039, VIII-2041, IX-2042, X-2043, XI-2045, XII-2047, за общ. обсл., XIII-2046, за общ. обсл., XVI-2038; в квартал 78 се образуват нови УПИ с № XX-707, XXI-2048, XXII-2049, XXIII-708, XXIV-709 и XXV-710; създава се нов квартал с № 78а, в който се образуват нови УПИ с № I-2059 и II-2058; създава се нов квартал с № 78б, в който се образуват нови УПИ с № I-2021, II-2022, III-2023, IV-2024, V-2025, VI-2026, VII-2027, VIII-2029 и IX-2028. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3874

====================================================================