Featured

ЗАПОВЕД № РД-209 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Иван Вазов” и „Екатерина Георгиева” -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-209
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № Д-56/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „ИНФРА СТАНДАРТ” ЕООД с предмет: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Иван Вазов” от о.т. 53 до о.т. 78 /от кръстовището с улица „Парижка комуна” до кръстовището с улица „Петрова бара”/ и улица „Екатерина Георгиева” от о.т. 433 до о.т. 50, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
    II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================================