ЗАПОВЕД № 219 -- относно въведените противоепидемични мерки - 10072020

З А П О В Е Д  № 219
гр. Годеч, 10.07.2020 г.
    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и във връзка със Заповед №РД-01-393 от 09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
Н А Р Е Ж Д А М:

              I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-393 от 09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.
              II. Тази заповед отменя моя заповед №211/01.07.2020 г.
             III.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
              Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на гл. инспектор Светослав Григоров - Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова-заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Приложение - Заповед №РД-01-393 от 09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването