ЗАПОВЕД № 412 -- относно въведените противоепидемични мерки - 13112020

ЗАПОВЕД  № 412
гр. Годеч, 12.11.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
      I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 12 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Годеч при достигната в Софийска област 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от Министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115 а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Присъствените учебни занятия в ДГ „Юрий Гагарин“, град Годеч се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за паралелките в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Годеч, които провеждат присъствено обучение.
3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
6. Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения.
7. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 6) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
9. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
10. Движението на посетителите в обособените терени за общински пазар в гр. Годеч да се осъществява еднопосочно и да се спазва дистанция от 1,5 м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
11. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.
12. Магазините за хранителни стоки и аптеките да организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
13. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
14. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат  при  спазване  на всички противоепидемични мерки,  въведени със  Заповед  № РД-01-609 от 21.10.2020 на Министъра на здравеопазването.
     II. Тази заповед отменя Заповед № 366/28.10.2020 г. на Кмета на Община Годеч.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
    Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Тодорова – директор на Дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“.


НАДЯ СОТИРОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 408/11.11.2020 г.