СЪОБЩЕНИЕ във връзка с проведения на 18.01.2018 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ

Вижте пълния текст ТУК:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения на 18.01.2018 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 29.01.2018 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ на 31.01.2018 г. от 11,30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за 8 /осем/ имота, както следва:

земл. Бракьовци, имот №14001, Площ: 10,055 дка.

1-во място: Емилиян Иванов Ерменков. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв.

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв.

земл. Бракьовци, имот №30004, Площ: 1,771 дка.

1-во място: Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв.

1-во място: Ивайло Григоров Стефанов. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв.

земл. Гинци, имот №13035, Площ: 3,567 дка.

1-во място: Слави Цветанов Цветанов. Предложена крайна цена за имота 135,67 лв.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   135,67 лв.

земл. Гинци, имот №16018, Площ: 5,123 дка.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   151,23 лв.

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота    151,23 лв.

земл. Гинци, имот №16033, Площ: 1,219 дка.

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота 32,19 лв.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   32,19 лв.

земл. Гинци, имот №69096, Площ: 2,274 дка.

1-во място: Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв.

1-во място: Гергана Ивайлова Стефанова. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв.

земл. Годеч, имот №1390, Площ: 1,944 дка.

1-во място: Лиляна Василева Георгиева. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв.

1-во място: Надежда Стефанова Павлова. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв.

земл. Комщица, имот №3624, Площ: 39,038 дка.

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 1014,38 лв.

1-во място: Пенка Петрова Иванова. Предложена крайна цена за имота             1014,38 лв.

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници за насрочения явен търг на 31.01.2018 г. от 11,30 ч.

ОГНЯН НЕНЧЕВ: /П/

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА

Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 18.01.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №677/19.12.2017 г. е назначена комисия със Заповед №21/18.01.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. Мария Стефанова- ст. специалист в дирекция АОФСД

2. Теодора Василева- ст. счетоводител в дирекция АОФСД

Назначената комисия извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат зедължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, съгласно заповед №677/19.12.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч за откриване на процедурата.

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обяата за търг.

Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Заповед № 20 / 16.01.2018 г.

за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот,
представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Връзка към обявата за търг.

=========================================================

Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Протокол

на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот,
представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Връзка към обявата за търг.

=========================================================

Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Заповед № 19 / 16.01.2018 г.

за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Връзка към обявата за търг.

=========================================================

Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Протокол

от дейността на комисия по провеждане на Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Връзка към обявата за търг.

=================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 17/15.01.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 30.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 16.01.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 30.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 31.01.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
  =======================================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 16/15.01.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                  О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 30.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 16.01.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 30.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 31.01.2018 г. от 10,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
======================================================================================

Заповеди за прекратяване на договори №2327; №2378; №2483 и №2728, за наем на земеделска земя.

Заповед №702 / 22.12.2017г.  -  наемател Кирил Иванов Кирилов

Заповед №703 / 22.12.2017г. -  наемател Стефка Лазарова Хаджиева
=========================================================

Заповед № 4 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1

З А П О В Е Д

№ 4

гр. Годеч, 03.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 670/13.12.2017 г. и Протокол от 29.12.2017 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 706/29.12.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

             І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ Валентин Василев Павлов за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 28 (двадесет и осем) кв.м.

             2. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

             3. Месечната наемна цена е в размер на 124,00 лв. (сто двадесет и четири лв.) без включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.

             4. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.

             5. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

            ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

             Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ                      / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:

Надя Сотирова

Заместник - кмет на Община Годеч

Изготвил:

Красимир Методиев

гл.специалист „КРГ”
============================================================================

 

Протокол на комисия от провеждане на Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6

П р о т о к о л

Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м гр. Годеч, обл. Софийска, обявен със Заповед № 672/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и Заповед № 706/29.12.2017г. за назначаване на комисия, не беше проведен на обявената за целта дата - 29.12.2017г., поради неподаване на оферти за участие в търга в срока, обявен за това, а именно- 28.12.2017г.

Комисия в състав:

Председател: Огнян Ненчев –Външен консултант на Община Годеч ………/ п /………   

Членове:

1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                          ….………/ п /………….…                                                                                                  

2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”                         ……………/ п /………...….                  

Гр.Годеч

29.12.2017 г.
================================================================================

Протокол на комисия от провеждане на Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5

П р о т о к о л

Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м гр. Годеч, обл. Софийска, обявен със Заповед № 671/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и Заповед № 706/29.12.2017г. за назначаване на комисия, не беше проведен на обявената дата - 29.12.2017г., поради неподаване на оферти за участие в търга в срока, обявен за това, а именно- 28.12.2017г.

Комисия в състав:

Председател: Огнян Ненчев –Външен консултант на Община Годеч ………/ п /………              

        

Членове:

1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                          ….……/ п /…………….…                                                                                                  

2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”                         …………/ п /…………...….                  

Гр.Годеч

29.12.2017 г.
==========================================================================================

Протокол на комисия от провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1

П Р О Т О К О Л

Днес 29.12.2017 година в 12.00 часа комисия назначена със заповед № 706/29.12.2017 на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м

             За участие в търга бяха подадени 2 /две/ заявления :

1/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Софийско шосе” № 63 , с вх.№ 94-В-104/28.12.2017г. 13.58 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-фактура № 15168/28.12.2017г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25754/28.12.2017г. за внесен депозит по търга;

- копие от лична карта;

2/ Валентин Василев Павлов - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Гео Милев” № 1 , с вх.№ 94-В-105/28.12.2017г. 15.32 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-фактура № 15170/28.12.2017г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25755/28.12.2017г. за внесен депозит по търга;

- копие от лична карта;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатите участници:

 1. Васил Добрев Василев потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 84.00 /осемдесет и четири лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 1 /една/ стъпка за наддаване в размер на 5.00 /пет лв./лева без включен ДДС.

 2. Валентин Василев Павлов потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 84.00 /осемдесет и четири лв. и нула ст./лева без включен ДДС и предлага 8 /осем/ стъпка за наддаване в размер на 40.00 /четиридесет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участниците като ги класира както следва:

 1. Валентин Василев Павлов – 124.00 /сто и десет и четири лв. и нула ст./ лева без включен ДДС.

 2. Васил Добрев Василев – 89.00 /осемдесет и десет лв. и нула ст./лева без включен ДДС.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……/ п /…..………

                       Членове:                1. ……/ п /.….…..…

                                   2. ………/ п /……...…
  =========================================================================================================

 

Заповед № 708 от 29.12.2017г. - сключване на анекси, към изтичащи преди края на стопанската 2018г. договори

Заповед № 708 от 29.12.2017г.

относно сключване на анекси, към договори за наем на земеделска земя, изтичащи преди края на стопанската 2018-2019 година.

Вижте пълния текст ТУК:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделс

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 677/19.12.2017 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решения с № 19/23.02.2017 г., №84/27.07.2017 год. и 102/28.09.2017 на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

          

       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

Срок на договора – стопанската 2017 /2018 година

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгл. чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.

4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 29.12.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи и внасяне на депозита е 17.01.2018 г.

/ включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 18.01.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

11. Преди подписване на договорите за наем със спечелилите участници, ако бъде установено, че междувременно има влязло в сила решение за възстановяване правото на собственост на общинска служба Земеделие-гр. Годеч и закриване на партида на имот/имоти от първоначално одобреният списък със свободни имоти от Общински съвет-Годеч, в договора за наем ще бъде отразен номера на новообразуваният имот/имоти или премахнат номера на имота изцяло, ако целият имот е възстановен.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729 22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов-Директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти” в Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК:
===========================================================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч, представляващ павилион с площ от 64,00 кв.м

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 686/20.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч, представляващ павилион с площ от 64,00 кв.м - за търговска дейност със следните условия:  

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следната дейност – търговска дейност.

 2. Начална тръжна цена за обекта – 160.00 /сто и шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 10.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 21.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 10.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 11.01.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, с площ от 20 /двадесет/ кв.м.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 685/20.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                  О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 10.01.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 21.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 10.01.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 11.01.2018 г. от 10,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 672/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 28.12.2017 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 14.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 28.12.2017 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 29.12.2017 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

=========================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 671/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 28.12.2017 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 14.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 28.12.2017 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 29.12.2017 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
  ========================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 670/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 84.00 /осемдесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 28.12.2017 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 14.12.2017 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 28.12.2017 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 29.12.2017 г. от 10,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==============================================================================

Протокол от дейността на комисията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 14.11.2017 г. в 10,00 ч. в изпълнение на Заповед №597/18.10.2017 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед №631/14.11.2017 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч

2. Василена Божилова- Директор на дирекция „АОФСД” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година.

            За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Вижте обявата за търга ТУК:

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - пасища, мери и ливади - за стопанската 2017/2018 година

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 597/18.10.2017 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решения с № 19/23.02.2017 г., №84/27.07.2017 год. и 102/28.09.2017 на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Срок на договора – стопанската 2017 /2018 година

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.

2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.

4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване.

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 30.10.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи и внасяне на депозита е 13.11.2017 г.

/ включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 14.11.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729 22286,
Лице за контакт: Мария Стефанова-мл. експерт.

Допълнено на 20.11.2017 год.
ПРОТОКОЛ за класиране - ТУК:

Допълнено на 21.11.2017 год.
ЗАПОВЕДИ за сключване на ДОГОВОРИ - ТУК:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 523/13.09.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

        

Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

Условия на търга:

  

 1. Помещението се отдава за търговска дейност.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 100.00 /сто/ лева за един месец с вкл. ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева с ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС, внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 29.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 210 находяща се на II етаж /бивша поликлиника/, улица “Грамада” № 2

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 521/13.09.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 210 находяща се на II /втори/ етаж /бивша поликлиника/, улица “ Грамада ” № 2 – гр. Годеч , УПИ- І, кв. 63 по плана на гр. Годеч с площ от 17,16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/кв.м. със следните условия:

           

Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за лечебно заведение за извънболнична помощ.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 63.49 /шестдесет и три лв. и четиридесет и девет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС, по Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 29.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 209 находяща се на II етаж /бивша поликлиника/, улица “Грамада” № 2

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 522/13.09.2017г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, стая № 209 находяща се на II /втори/ етаж /бивша поликлиника/, улица “ Грамада ” № 2 – гр. Годеч , УПИ- І, кв. 63 по плана на гр. Годеч с площ от 17,16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/кв.м. със следните условия:

        

Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за лечебно заведение за извънболнична помощ.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 63.49 /шестдесет и три лв. и четиридесет и девет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС, по Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС, с Решение на Общински съвет – Годеч № 55 от Протокол № 5/31.05.2017г. и Решение № 74 от Протокол №6/29.06.2017г.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16.00 часа в деловодството на ОА – Годеч 28.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 29.09.2017г.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ павилион със застроена площ от 68 кв.м., находящ се на ул. ”Нишава”

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 520/13.09.2017г. на Кмета на община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, , представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 (шестдесет и осем) кв.м. в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул.” Нишава ”, запроизводствена дейност, със следните условия:

        

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за производствена дейност.
  2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 149,60 /сто четирдесет и девет лв. и шестдесет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС.
  3. Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева без ДДС.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС внесени в касата на Община Годеч.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на общинска администрация Годеч.
  8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16.00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.
  9. Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на община Годеч – 29.09.2017г.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Протокол - ниви - допълнителен търг с явно наддаване

П Р О Т О К О Л

Днес 07.09.2017 г. в 11.00 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 01.09.2017 г., комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч   и

Членове:

Лъчезал Ангелов Панайотов – главен счетоводител в дирекция ,,АОФСД” в Община Годеч

Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Вижте пълния текст ТУК:

Виж ОБЯВА за търг ТУК:

Виж ПРОТОКОЛ от търг ТУК:

==============================================================

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - във връзка с проведения на 23.08.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 01.09.2017 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведения на 23.08.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 01.09.2017 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ на 07.09.2017 г. от 11,00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.
В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за
7 /седем/ имота, както следва:

Имот №15007-1,000 дка, земл. Бърля

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота 32,00 лв.

1-во място: Петя Ангелова Станоева. Предложена крайна цена за имота      32,00 лв.

Имот №9004-1,938 дка, земл. Върбница

1-во място: Георги Бойков Георгиев Предложена крайна цена за имота        41,07 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   41,07 лв.

Имот №3414-0,700 дка, земл. Каленовци

1-во място: Румен Георгиев Станоев Предложена крайна цена за имота         14,50 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   14,50 лв.

Имот №3448-0,900 дка, земл. Каленовци

1-во място: Румен Георгиев Станоев Предложена крайна цена за имота         17,50 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   17,50 лв

Имот №2353-5,880 дка, земл. Мургаш

1-во място: ЕС ЕНД ЕС СОФТ ООД. Предложена крайна цена за имота    94,20 лв.

1-во място: Тодор Бисеров Кирилов Предложена крайна цена за имота     94,20 лв

Имот №32065-1,838 дка, земл. Туден

1-во място: Пламен Николов Консулов Предложена крайна цена за имота   45,57 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   45,57 лв.

Имот №11181-0,222 дка, земл. Шума

1-во място: Вера Александрова Бояджиева Предложена крайна цена за имота   4,33 лв.

1-во място: Кръстанчо Симеонов Кръстанов Предложена крайна цена за имота 4,33 лв.

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници.

 

Протокол от проведения на 23.08.2017 г. търг за ниви

П Р О Т О К О Л

Днес 23.08.2017 г. в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 428/12.07.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед № 460/23.08.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

  1. инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч
  1. Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”, съгласно чл. 24а от ЗСПЗЗ.

За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обявата за публичен търг ТУК:

Протокол на комисия от проведения търг на 22.08.2017 г. за поземлени имоти в горски територии

П Р О Т О К О Л

Днес 22.08.2017 г. в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 427/12.07.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед № 459/22.08.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, с НТП ,,поляна” и ,,горска ливада”, находящи се на територията на община Годеч, съгласно чл. 43 а/ от Закона за горите.

За участие в процедурата за отдаване под наем на общинските поземлени имоти в Общинска администрация – Годеч в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обявата за публичен търг ТУК:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ 34 кв.м. от масивна сграда, находяща се в село Гинци

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 462/ 28.08.2017г. на Кмета на община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ 34/тридесет и четири/ кв.м. от масивна сграда, находящ се в УПИ XII- 267 в кв. 25 по плана на село Гинци със следните условия:

        

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за склад.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 34.00 /тридесет и четири/ лева за един месец с вкл. ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 12.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 13.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

========================================================================================

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч (2)

документи за кандидатстване

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч

На основание чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях (Наредбата), и решение №126/25.10.2012г. на Общински съвет Годеч, с което е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Годеч.

Доброволното формирование е определено с решение №52/31.05.2017г. на Общински съвет – Годеч да бъде в състав до 20 човека.

Доброволците получават възнаграждения съобразно извършените дейности, както следва:

1. сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 10 дни на година, пропорционално на часовете на участие в обучението (при минимална работна заплата 460лв. – 2,78лв. на час);

2. двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях до 20 дни на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. (при минимална работна заплата 460лв. – 5,56лв. на час).

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „поляна” и „горска ливада”

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 427/12.07.2017 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 43а от Закона за горите, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение № 68/29.06.2017 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „поляна” и „горска ливада”.

Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2017 год.

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

  1. До участие в търга се допускат кандидати, които отговорят едновременно на следните условия:

-са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни     селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

- обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

-обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.

Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от интегрираната система за животновъдните обекти за територията на община Годеч.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №68/29.06.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 20,00 лв-/дка

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и стъпките за наддаване.

4.Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 9/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 21.08.2017 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 22.08.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил търга участника класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051,
Лице за контакт: Емилия Николова – Ст. експерт „Екология”, Дирекция „ТУЕП”.

Подкатегории