Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №1/04.01.2019 година на зам.-кмета на Община Годеч и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решение с №88/28.09.2018 г.  на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

 Срок на договора – стопанската 2018 /2019 година 

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:  

 1. В търга могат да участват както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгл. чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.
 2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
 3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
 4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   /ВИЖТЕ ТУК/
 5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
 6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 07.01.2019 г.
 8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи е 24.01.2019 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга – на 25.01.2019 г. в 10:30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.
 10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1,
тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция „ТУЕП”.
=========================================================================

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 1 година, на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л

     Днес, 09.11.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №415/24.10.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед №445/09.11.2018 г. в състав: 

Председател: 
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове: 
инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
Костадинка Богданова Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД”Община Годеч
Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване ...

Вижте ТУК:

======================================

З А П О В Е Д №425 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ масивна сграда на един етаж /БИВША ФУРНА/

З А П О В Е Д  № 425

гр.Годеч 29.10.2018 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 376/03.10.2018 г. и Протокол от 22.10.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 410/22.10.2018 г. 

             І.1.ОПРЕДЕЛЯМ  ЕТ „ВЕНИ – ДЖИ – 02 – ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ” с ЕИК 200745220 със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Красна поляна, ж.к. „Разсадника  Коньовица”, бл. 23, вх. В, ет. 6, ап. 62, представлявано от Венцислав Петров Георгиев в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ масивна сграда на един етаж /БИВША ФУРНА/, със ЗП от 90,00 /деветдесет/ кв.м, построена през 1965 г. в УПИ /парцел/ X- Административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин, кв. 3 по плана на с. Шума, община Годеч.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

             ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

            

Радослав Асенов         / п /                                  

              Кмет на Община Годеч

З А П О В Е Д №424 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 на Общински съвет

З А П О В Е Д  № 424

гр.Годеч 29.10.2018 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 375/03.10.2018 г. и Протокол от 22.10.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 410/22.10.2018 г. 

             І.1.ОПРЕДЕЛЯМ  ЕТ „НИКИ-БОРИС ДИМИТРОВ – ВЕНЕТА ДИМИТРОВА” с ЕИК 122009818, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Видлич” № 6, представлявано от Венета Петрова Димитрова в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 от Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет, одобрена от гл. архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г. за търговска дейност – бутик, с площ от 10.00 /десет/ кв.м.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 22,00 (двадесет и два) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

             ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

            

Радослав Асенов            / п /                              

                    Кмет на Община Годеч

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади - 10.2018г.

Условия на публичния търг с тайно наддаване:

 • В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.
 • Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
 • Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
 • Краен срок за приемане на документи и внасяне на депозит е 8.11.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

  Характеристики на имотите и всички условия на търга:

Вижте ТУК:

================================================================

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

      В изпълнение на Заповед №365/19.09.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, назначената комисия със Заповед №388/08.10.2018 г.  в състав:
Председател:
    Огнян Любенов Ненчев- юрист
и Членове:
    инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
    Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
    Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
    Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вижте ТУК:

=====================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 на Общински съвет, за търговска дейност – бутик, с площ от 10.0

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 375/03.10.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 от Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет, одобрена от гл. архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г. за търговска дейност – бутик, с площ от 10.00 / десет /  кв. м, със следните условия:

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
 1. Помещението се отдава за търговска дейност.
 2. Начална тръжна цена за обекта - 20.00 /двадесет/ лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 19.10.2018 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 04.10.2018 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 19.10.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: на 22.10.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
====================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ масивна сграда на един етаж /БИВША ФУРНА/, - с. Шума

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 376/03.10.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

 О Б Я В Я В А : 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ масивна сграда на един етаж /БИВША ФУРНА/, със ЗП от 90,00 /деветдесет/ кв.м, построена през 1965 г. в УПИ /парцел/ X- Административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин, кв. 3 по плана на с. Шума, община Годеч, със следните условия:

 • Условия на търга:
 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 1. Помещението се отдава за производствена дейност.
 2. Начална тръжна цена за обекта - 45.00 /четиридесет и пет/ лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 17.00 часа на 19.10.2018 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 04.10.2018 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 19.10.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: на 22.10.2018 г. от 12,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
=========================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”

ОБЩИНА ГОДЕЧ
__________________________________________________________________

2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед 365/19.09.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 64 от Наредба №8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч  и във връзка с Решение №64/29.06.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Друг вид поземлен имот  без определено стопанско предназначение”.

 Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2018 год.

  Условия на публичния търг с тайно наддаване:

 1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
 2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №64/29.06.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
 3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
 4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Землище

Поземлен имот   с идентификатор от АГКК

№ по предхо-

ден план   /КВС/

НТП от АГКК

Местност

К-я

Площ/дка

Цена лв./

дка

Начална тръжна цена за имота /лв./

Депо

зит

/лв./

1.

Бърля

07555.36.83

000825

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

57,539

10,00

575,39

86,31

2.

Бърля

07555.36.84

000826

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

15,623

10,00

156,23

23,43

3.

Бърля

07555.36.15

000829

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

516,206

10,00

5162,06

774,31

4.

Бърля

07555.36.36

000830

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

320,525

10,00

3205,25

480,79

5.

Бърля

07555.36.86

000833

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

104,618

10,00

1046,18

156,93

6.

Бърля

07555.36.88

000835

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

113,311

10,00

1133,11

169,97

7.

Бърля

07555.28.52

000860

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

3101,649

10,00

31016,49

4652,47

8.

Бърля

07555.36.7

000865

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

СРЕБЪРНА

10

1259,889

10,00

12598,89

1889,83

9.

Бърля

07555.36.6

000867

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

СРЕБЪРНА

10

340,538

10,00

3405,38

510,81

10.

Бърля

07555.31.10

000936

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

196,829

10,00

1968,29

295,24

 1. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/ и се внася в касата на Община Годеч.
 2. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20

/двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

 1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 20.09.2018 г.
 2. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 05.10.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
 3. Провеждане на търга – на 08.10.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
 4. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

 За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213,
 Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.

==========================================================================

З А П О В Е Д №364 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени на втори етаж, в триетажна масивна сграда, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради"

З А П О В Е Д

№ 364

гр.Годеч 19.09.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 338/24.08.2018 г. и Протокол от 13.09.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 356/11.09.2018 г.

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ  ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОДЕЧ” с ЕИК 201617476 със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, пл. „Свобода” № 3, представлявано от инж. Антон Попов в качеството на Директор, за спечелило търга за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящ се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

           ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч 

Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящи се в триетажна масивна сграда

О Б Я В А 

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 338/24.08.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящ се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:

 Срок на договора – 10 години /от датата на сключване на договора/
Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за складове за съхранение.
 2. Начална тръжна цена за обекта - 41.00 /четиридесет и един/ лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 10.09.2018 г..
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е  27.08.2018 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 10.09.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: на 11.09.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
========================================================================

Заповеди за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви” - 07.2018

Заповед №280 - Румен Руменов
Заповед №281 - Детелин Тихомиров
Заповед №282 - Огнемира Огнянова
Заповед №283 - Георги Тодоров
Заповед №284 - Глобусът ЕООД
Заповед №285 - ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН  ЕООД
Заповед №286 - Таня Владимирова
Заповед №287 - ЕКО СКАЛАР ООД
Заповед №288 - Телко тех ООД
Заповед №289 - Борис Николов
Заповед №290 - Виктория Станева
Заповед №291 - Гроздан Величков
Заповед №292 - Цветан Владимиров
Заповед №293 - Александър Александров
Заповед №294 - Вилизар Бояджиев
Заповед №295 - Мирела Георгиева
Заповед №296 - Детелина Рангелова
Заповед №297 - Камелия Цветанова
Заповед №298 - Асен Василев
Заповед №299 - Мелинда Николаева
Заповед №300 - Димитър Николов
Заповед №301 - Кръстанчо Кръстанов
Заповед №302 - Севдалина Симеонова
Заповед №303 - Лъчезар Лазаров
Заповед №304 - Георги Даниел
Заповед №305 - Симеон Ивайлов
Заповед №306 - Ивайло Сашов

Протокол от проведения търг с явно наддаване за ниви от 24.07.2018

П Р О Т О К О Л

       Днес 24.07.2018 г. в 11.30 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 19.07.2018 г., комисия в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
.............................

Вижте Протокола ТУК:

==============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - НАСРОЧВАНЕ на явно наддаване във връзка с утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 19.07.2018 г

     Във връзка с проведения на 10.07.2018 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 19.07.2018 г. на официалната интернет страница на Община Годеч  СЕ  НАСРОЧВА за 24.07.2018 г. от 11,30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

Вижте ТУК:

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници.

==================================================================================

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”

П Р О Т О К О Л

Днес, 10.07.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №237/21.06.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”, назначената комисия със Заповед №254/10.07.2018 г. в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
 Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
2. Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
3. Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
4. Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване ползване „ниви” и „изоставени ниви”, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вижте Протокола ТУК:

===========================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м от втори етаж, разположени от северната страна, находящи се в триетажна масивна сграда

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 262/12.07.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м от втори етаж, разположени от северната страна, находящи се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:          

 •  Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:

1. Помещението се отдава за складове за съхранение.      
2. Начална тръжна цена за обекта - 41.00 /четиридесет и един/ лева месечно без включен ДДС.
3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 06.08.2018 г.
5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е  13.07.2018 г.
8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 06.08.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 07.08.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

============================================================================

З А П О В Е Д №240 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на помещение с площ от 185 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4

Вижте Тук:

З А П О В Е Д
№ 240
гр.Годеч 25.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 219/07.06.2018 г. и Протокол от 25.06.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 235/21.06.2018 г. 

           І.  ОПРЕДЕЛЯМ „Р и Д СЪКСЕС” ЕООД с ЕИК 202865291 - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Република” № 5 с управител Димитър Йорданов Димитров, за спечелило търга за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласували:

Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 инж. Ангел Ангелов
Директор на дирекция „ТУЕП”  

 Изготвил:
Мария Стефанова
ст.експерт „ОС”

==============================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение на един етаж / бунгало /, находящо се в село Шума

О Б Я В А 
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 241/25.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение на един етаж / бунгало /, находящо се в село Шума, община Годеч, УПИ XIX – за общ. ползване в кв. 1 по плана на с. Шума с площ от 34.00 / тридесет и четири / кв. м, със следните условия:

 •  Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 34.00 /тридесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.
  3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева.
  4. Депозит за участие в търга – 5.00 /пет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 17.00 часа на 09.07.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 26.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 09.07.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 10.07.2018 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===============================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Нива” и „изоставена нива" - 2018г.

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 237/21.06.2018 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №56/28.05.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Нива” и „изоставена нива”.

 Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2018 год.

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

 1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
 2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв-/дка.
 3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
 4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:    Вижте ТУК:
 5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
 6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20 /двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 25.06.2018 г.
 8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 09.07.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга – на 10.07.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
 10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция „ТУЕП”.

Вижте цялата обява ТУК:

==============================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 185 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

        В изпълнение на Заповед № 219/07.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка с Решения № 41 от Протокол № 4/30.04.2018 г. и № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч, със следните условия:          

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 100.00 /сто/ лева месечно без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  3. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г., в срок до 17.00 часа на 20.06.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.06.2018 г.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 08.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 20.06.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 21.06.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Протокол на комисия по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади - 2018г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Днес, 26.04.2018 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, се подписа настоящият протокол от комисия, назначена със заповед №127/28.02.2018 г. на зам.- кмета на община Годеч. Комисията в състав:

Вижте пълния текст ТУК:

==================================================================

Заповед № 183 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР

З А П О В Е Д

№ 183

гр.Годеч 24.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 162/03.04.2018 г. и Протокол от 19.04.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 174/19.04.2018 г.

 

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ”ГЕОБУЛ” ООД с ЕИК 131221439 - гр. София, кв. Павлово, ул. „ген. Ал. Суворов“, № 85, офис 1 с управители: Николай Атанасов Ташков и Бисер Петров Петров, представляващи дружеството заедно или поотделно, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 20 (двадесет) кв.м.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване - 04.2018г.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 162/03.04.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 05.04.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 122/26.10.2017г. и № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 152/26.03.2018г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/кв.м, съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа със ЗП – 42.00 /четиридесет и два/ кв.м. и РЗП – 84.00 /осемдесет и четири/ кв.м. по действащият регулационен план на с. Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска.

 • Условия на търга:  

 1. Начална тръжна цена за обекта – 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, съгласно Решение № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч.

 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.

 3. Депозит за участие в търга – 2100,00 /две хиляди и сто/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.03.2018 г.

 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 8. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/222-13 .

==================================================================================

Заповед № 130 - за прекратяване на договор № 2454 - с наемател Д. Димитров

Заповед № 130 - прекратяване на договор за наем на общински пасища, мери и ливади, който не отговаря на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповед № 131 - за удължаване срока на договори до края на текущата стопанска година

Заповед № 131 / 02.03.2018
  за сключване на анекси за продължаване срока на договори №2309 и № 2293 до 30.09.2018 г.

Вижте ТУК:

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и заповед №127 от 28.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

О Б Я В Я В А М :

          Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2018 г., приет с решение №12/28.02.2018 г. на Общински съвет-Годеч.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ: от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
... ... ...

Вижте пълния текст ТУК:

Заповед № 120 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ стая № 208 - втори етаж на поликлиниката - ул.“Грамада” № 2

З А П О В Е Д

№ 120

гр.Годеч, 23.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 79, ал. 1 от Наредба  № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, съгласно изпълнение на Решение № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г. на Общински съвет – Годеч и във връзка със Заповед № 84/05.02.2018 г. и Протокол от 20.02.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 107/20.02.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА” с ЕИК 131098285 и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Васка Емануилова” № 3 за спечелил търга ... ...

Вижте ТУК:
===========================================================

Заповед № 104 - за анексиране на договори за наем, които не отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

З А П О В Е Д

№ 104/15.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 14.02.2018 г. на комисия, назначена със заповед №36/01.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:

Заповед № 103 - за прекратяване на договори за наем, които не отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

З А П О В Е Д

№ 103/15.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 14.02.2018 г. на комисия, назначена със заповед №36/01.02.2018 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:

Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. - относно проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.02.2018 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Георги Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД

и

Членове:

  • Емилия Николова – старши експерт в дирекция ТУЕП
  • Теодора Василева – старши счетоводител в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.  ...

Вижте ТУК:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв.138, с площ от 20 кв.м.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 102/13.02.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

            

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдава за следните дейности: търговия, услуги или офис.

 2. Начална тръжна цена за обекта - 60.00 /шестдесет/ лева месечно без включен ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 28.02.2018 г.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 15.02.2018 г.

 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 28.02.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 9. Провеждане на търга: на 01.03.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Заповед № 95 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение №6

 

З А П О В Е Д

№ 95

гр.Годеч, 07.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 17/15.01.2018 г., Протокол от 31.01.2018 г. на комисия от проведен търг с тайно наддаване и Протокол от 06.02.2018 г . на комисия от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, ...

Вижте ТУК:

Заповед № 94 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СУ „проф. Асен Златаров”, гр. Годеч, представляващ павилион с площ от 64,00 кв.м

З А П О В Е Д

№ 94

гр.Годеч, 07.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 94, ал. 2 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 686/20.12.2017 г. и Протокол от 11.01.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 13/11.01.2018 г. и Заявление № 94-В-13/05.02.2018 г. за отказ на участника, класиран на първо място...

Вижте ТУК;

=================================================

Заповед № 90 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5

З А П О В Е Д

№ 90

гр.Годеч, 06.02. 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 16/15.01.2018 г. и Протокол от 31.01.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 32/31.01.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ Васил Добрев Василев за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, ...

Вижте пълния текст ТУК:

Заповеди за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - търг от 18.01.2018г.

Заповеди с номера 39 до 78, за сключване на договори, съгласно протокола от проведения на 18 януари 2018 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, както и протокола от проведения явен търг на 31.01.2018 г

Вижте заповедите ТУК:

Подкатегории