Обява за Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение в сграда, с площ от 36 кв.м., находящо се в с.Туден


О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

   В изпълнение на  Заповед № 383/20.09.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                     О Б Я В Я В А :
   Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда, с площ от 36.00 /тридесет и шест/ кв.м., находящо се в УПИ I, кв.7, по плана на с.Туден, община Годеч, за склад със следните условия:
• Срок на договора – 5 години  /от датата на сключване на договора/
• Условия на търга:
1.   Помещението се отдава за склад.
2.   Начална тръжна цена за обекта – 18.00 /осемнадесет/ лева месечно без включен ДДС.
3.   Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
4.   Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 09.10.2019 г.
5.   Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
6.   Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7.   Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е   20.09.2019 г.
8.   Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 09.10.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
9.   Провеждане на търга: 10.10.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
========================================

ЗАПОВЕД №368/11.09.2019 - относно продажбата на имот по пазарна цена, определена по реда на чл.41 от ЗОС

Заповед №368 от 11.09.2019г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 и ал.6 от ЗОС и във връзка с чл. 38, чл.43 от  Наредба № 8 на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, в изпълнение на Решение с № 31 от Протокол № 3/28.03.2019г. и Решение № 60 от Протокол № 5/21.06.2019г. на ОбС-гр.Годеч и Молба с вх. № *******
Н А Р Е Ж Д А М  :
    Община Годеч да продаде недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V-24, целият с площ от 880 / осемстотин и осемдесет / кв.м. / без построената в имота сграда / находящ се в кв. 2 по плана на с. Гинци, община Годеч, област Софийска, без търг или конкурс ... 

Вижте ТУК:

===================================

Заповед №346 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен, находящ се в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 299/02.08.2019 г. и Протокол от 22.08.2019г. на комисия, назначена със заповед № 322/22.08.2019г. 
     ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ТЕДИ-САШКА ИВАНОВА” с ЕИК 131242198, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „ Г. С. Раковски ” бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 5, представлявано от Сашка Милчова Иванова в качеството на физическо лице-търговец, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен- публична общинска собственост, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, УПИ I, кв. 64, с площ от 21.00 /двадесет и един/ кв.м, за търговия.

Заповед №346 - Вижте ТУК:

=============================================================================

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг на 22.08.2019 г.

П Р О Т О К О Л

    Днес, 22.08.2019 г. в 11,30 ч. в изпълнение на Заповед № 287/29.07.2019 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива”,  „изоставена орна земя” и „друг вид имот без определено стопанско предназначение”, съгласно чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  назначената комисия със Заповед № 321/22.08.2019 г.  в състав:
Председател:  
Огнян Любенов Ненчев- юрист
и  Членове: 
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
2. Цветомира Сергиева-финансов контрольор в Община Годеч
3. Анелия Илкова-Асенова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП”в Община Годеч
4. Мария Пламенова Стефанова-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД” в Община Годеч
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива”,  „изоставена орна земя” и „друг вид имот без определено стопанско предназначение”, съгласно чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ ...

Вижте Протокола ТУК:

Вижте Обявата за търга ТУК:

==========================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ V -151, целият с площ от 3110 кв.м, находящ се в кв.32 по плана на с. Разбоище

 О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на  Решения № 43/30.04.2019 г. и № 61/21.06.2019 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 320/21.08.2019г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

                        О Б Я В Я В А М:
    Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V -151, целият с площ от 3110 /три хиляди сто и десет/ кв.м, находящ се в кв.32 по плана на с. Разбоище, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия: 
• Условия на търга:  
1. Начална тръжна цена за имота – 15 550 /петнадесет хиляди петстотин и петдесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 61/21.06.2019 г. на Общински съвет – Годеч.
2. Стъпка за наддаване – 100.00 /сто/ лева.
3. Депозит за участие в търга – 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 16.09.2019 г.
4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 16.09.2019 г. включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 21.08.2019 г.
7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 16.09.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 17.09.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

 

Заповеди за сключване на договори за наем след проведен публичен търг на 20 август 2019

Вижте Протокола ТУК:

Заповед №318 - Т. Г. Младенова -- Вижте ТУК:

Заповед №319 - К. С. Крастанов --  Вижте ТУК:

=========================================================

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд - съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

П Р О Т О К О Л

    Днес, 20.08.2019 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №286/29.07.2019 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ,  назначената комисия със Заповед №317/20.08.2019 г.  в състав:
Председател:  
Огнян Любенов Ненчев- юрист
и
Членове: 
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
2. Цветомира Сергиева-финансов контрольор в Община Годеч
3. Анелия Илкова-Асенова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП”в Община Годеч
4. Мария Пламенова Стефанова-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД” в Община Годеч

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вижте Протокола ТУК:

Вижте Обявата за търга ТУК:

============================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ част от терен- публична общинска собственост, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в двора на СУ „ Проф. д-р Асен Златаров ”, УПИ I, кв. 64, с площ от 21.00 кв.м, за търговска де

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № 299/02.08.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                                                   О Б Я В Я В А :
    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен- публична общинска собственост, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в двора на СУ „ Проф. д-р Асен Златаров ”, УПИ I, кв. 64, с площ от 21.00 / двадесет и един / кв.м, за търговска дейност със следните условия:
• Срок на договора – 5 години  /от датата на сключване на договора/
• Условия на търга:
1. Теренът се отдава за търговия
2.  Начална тръжна цена за терена – 42.00 / четиридесет и два / лева месечно без включен ДДС.
3.  Стъпка за наддаване – 4.00 / четири / лева без включен ДДС.
4.  Депозит за участие в търга – 20.00 / двадесет / лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 21.08.2019 г.
5.  Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет / лева без включен ДДС.
6.  Оглед на терена се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е    05.08.2019 г.
8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 21.08.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: 22.08.2019 г. от 13.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади - 07.2019

О Б Я В А

         В изпълнение на Заповед № 286/29.07.2019 година на зам.-кмета на Община Годеч и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решение с №58/21.06.2019 г.  на Общински съвет – Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.
Срок на договора – стопанската 2019 /2020 година
        Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №58/21.06.2019 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:
5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2019 г.
8. Краен срок за приемане на изискуемите документи и внасяне на депозита е 19.08.2019 г.
 / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга – на 20.08.2019 г. от 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.
За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.
====================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена орна земя” и „друг вид имот без определено стопанско предна

О Б Я В А

         В изпълнение на Заповед № 287/29.07.2019 година на заместник-кмета на Община Годеч и  на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №57/21.06.2019 г. на Общински съвет – Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена орна земя” и „друг вид имот без определено стопанско предназначение”.       
Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2019 година.
        Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
2. Началната цена за имот се определя, съгласно Решение №57/21.06.2019 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв/дка.
3. Стъпка на наддаване за имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира, като сбор от началната цена и предложените от участниците стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:
5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20
/двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2019 г.
8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 21.08.2019 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга – на 22.08.2019 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.
 За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.
=================================================

Заповед № 282 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на помещение - търговски обект № 2

З А П О В Е Д  № 282
гр.Годеч 22.07.2019г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 241/24.06.2019 г. и Протокол от 11.07.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначен със Заповед № 271/11.07.2019 г. 

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ „ СЕВИНА ” ЕООД с ЕИК 202234107, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „ Додовица ” № 12, представлявано от Светослава Димитрова Пейчева в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение- търговски обект № 2 /за търговска дейност/, находящ се в гр. Годеч, община Годеч, в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м,

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 89.00 (осемдесет и девет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

           ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
             Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.
             Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.          

Надя Сотирова
за Кмет на Община Годеч
съгласно Заповед № 281/19.07.2019г.
====================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ помещение- търговски обект № 2 /за търговска дейност/, находящ се в гр.Годеч, в УПИ I, с площ от 28.00 кв.м

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 240/24.06.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ помещение- търговски обект № 2 /за търговска дейност/, находящ се в гр.Годеч, община Годеч, в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, със следните условия:

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за- търговска дейност
  2. Начална тръжна цена за обекта – 84.00 /осемдесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.
  3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.,
  4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 10.07.2019 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е    25.06.2019 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 10.07.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: 11.07.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
  ======================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен-публична общинска собственост с площ от 5.00 кв.м, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в сградата на Спортна зала за разполагане на вендинг маши

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 241/24.06.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен-публична общинска собственост с площ от 5.00 кв.м, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в сградата на Спортна зала, УПИ I- За спорт, кв.134 по плана на гр.Годеч, съгласно одобрена от главния архитект на Община Годеч схема за разполагане на преместваеми търговски обекти- вендинг машини за кафе, топли и студени напитки, със следните условия:

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
 1. Терена се отдава за разполагане на 2 /два/ броя вендинг машини за напитки и храни.
 2. Начална тръжна цена за 1 /един/ брой вендинг машини – 20.00 /двадесет/лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване за 1 /един/ брой – 2.00 /два/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 10.07.2019 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на терена се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е    25.06.2019 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 10.07.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: 11.07.2019 г. от 11.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
===========================================


Заповед № 227 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема

З А П О В Е Д   № 227
гр.Годеч 10.06.2019г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № 190/13.05.2019 г. и Протокол от 30.05.2019г. на комисия, назначена с моя заповед № 215/30.05.2019г. 

             ОПРЕДЕЛЯМ „РЕНИ ТОДОРОВА 1” ЕООД с ЕИК 200919361, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Люляк” № 15, представлявано от Рени Тодорова Сотирова в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”,  ...

Вижте ТУК:

===================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен-публична общинска собственост с площ от 5.00 кв.м, находящ се в сградата на Спортна зала

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № 201/21.05.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен-публична общинска собственост с площ от 5.00 кв.м, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в сградата на Спортна зала, УПИ I- За спорт, кв.134 по плана на гр.Годеч, съгласно одобрена от главния архитект на Община Годеч схема за разполагане на преместваеми търговски обекти- вендинг машини за кафе, топли и студени напитки, със следните условия:

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга: 
 1. Терена се отдава за разполагане на 2 /два/ броя вендинг машини за напитки и храни.
 2. Начална тръжна цена за 1 /един/ брой вендинг машини – 20.00 /двадесет/лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване за 1 /един/ брой – 2.00 /два/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 06.06.2019 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на терена се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.05.2019 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 06.06.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: 07.06.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски” - петно

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № 190/13.05.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 от Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет, одобрена от гл. архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г. за склад, с площ от 16.00 /шестнадесет/ кв. м, със следните условия:

            Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за склад.
 2. Начална тръжна цена за обекта – 19.20 /деветнадесет лева и двадесет ст./лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 29.05.2019 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е    14.05.2019 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 29.05.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: 30.05.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
===================================================

Протокол на комисия за за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади по процедура по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ
по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

    Днес, 25.04.2019 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, се подписа настоящият протокол от комисия,  назначена със заповед №117/28.02.2019 г. на зам.- кмета на община Годеч. Комисията в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
Членове:
Огнян Ненчев-юрист
Илиана Григорова-ст. експерт в дирекция ТУЕП
Георги Стефанов-ст. експерт в дирекция АОФСД
Вяра Валентинова Илиева-Борисова-специалист в дирекция СДОКМДТ

извърши окончателно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Вижте ТУК:

==========================================

Заповед № 131 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж в сграда на ул.„Бригадир” № 2

З А П О В Е Д № 131
гр.Годеч 14.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 108/26.02.2019 г. и Протокол от 14.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 129/14.03.2019 г. 

           ОПРЕДЕЛЯМ ЕООД „РАВИК Д” с ЕИК 201076871 ... спечелило търга за отдаване под наем на помещение с площ от 285.00 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул.„Бригадир” №2   ...

Вижте ТУК:

===============================

Заповед № 130 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на помещение № 7 с площ от 19.00 кв.м, находящо се на втори етаж в сграда на ул.„Бригадир” № 2

З А П О В Е Д № 130
гр.Годеч 14.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 108/26.02.2019 г. и Протокол от 14.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 129/14.03.2019 г. 

           ОПРЕДЕЛЯМ ЕООД „РАВИК Д” с ЕИК 201076871 ... спечелило търга за отдаване под наем на помещение № 7  ...

Вижте ТУК:

===================================================

З А П О В Е Д №124 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ /парцел/ I

З А П О В Е Д № 124
гр.Годеч 11.03.2019 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 104/20.02.2019 г. и Протокол от 08.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 120/07.03.2019 г.
ОПРЕДЕЛЯМ  ЕООД „Биляна 99” с ЕИК 205524496 .... за спечелило търга ...

Вижте ТУК:

=============================================

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - 2019

ВИЖТЕ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и заповед №117 от 28.02.2019 г. на зам.-кмета на Община Годеч

О Б Я В Я В А М :

      Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински  пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2019 г., приет с решение от Протокол от 28.02.2019 г. на Общински съвет-Годеч.

     Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ: от 01.03.2019 г. до 10.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Срок на договорите: на основание чл. 97, ал. 7 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на територията на Община Годеч определям срок на договорите от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2019 година.
Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч по землища, свободни към 01.10.2019 година:

ВИЖТЕ  ПРИЛОЖЕНИЯТА:
1. Обява
2.  Списък на имотите 

=========================================================

Заповеди за сключване на договор за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, с участници, класирани на второ място в публичен търг от 25 януари 2019 г.

Заповеди с нимера от 110 до 114, за сключване на договор за наем на земеделски имоти, имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, с участници, класирани на второ място в публичен търг  от 25 януари 2019 г.

Вижте ТУК:

==================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 285.00 кв.м, находящо се на първи етаж в Административната сграда на ул.„Бригадир” №2, гр.Годеч /бивше БКС/

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 107/26.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 285.00 кв.м, находящо се на първи етаж в Административната сграда на ул.„Бригадир” №2, гр.Годеч /бивше БКС/, УПИ IV в кв.67 по плана на гр. Годеч.
Помещението се отдава за производствена дейност.
Първоначалната цена на гореописаното помещение е калкулирана съгласно    тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи във първа зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г. на Общински съвет - Годеч.
Условия на търга:

 1. Начална тръжна цена за имота – 570.00 /петстотин и седемдесет/ лева месечно без включен ДДС.
 2. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 60.00 /шестдесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 13.03.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 13.03.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.02.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на предложение за участие в търга – до 16.00 часа на 13.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 14.03.2019 г. от 10.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

Срока за отдаване под наем на помещението е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора.
За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86.

====================================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение № 7 с площ от 19.00 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в Административната сграда на ул.„Бригадир” № 2, гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1
В изпълнение на Заповед № 108/26.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А : 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение № 7 с площ от 19.00 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в Административната сграда на ул.„Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV в кв.67 по плана на гр. Годеч.
Помещение № 7 се отдава за офис.
Първоначалната цена на гореописаното помещение е калкулирана съгласно    тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи в първа зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г. на Общински съвет - Годеч. 
Условия на търга:

 1. Начална тръжна цена за имота – 57.00 /петдесет и седем / лева месечно без включен ДДС.
 2. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 13.03.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 13.03.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.02.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на предложение за участие в търга – до 16.00 часа на 13.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 14.03.2019 г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч

Срока за отдаване под наем на помещения № 7 е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора. 
За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==========================================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV с площ от 475 кв.м. в кв.120 по плана на гр. Годеч

О Б Я В А 

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 103/20.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А : 

I.    Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / XIV–общ. с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м. в кв.120 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска. 

 II.  Условия на търга:    

 1. Начална тръжна цена за имота – 8 330 /осем хиляди триста и тридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 118/27.12.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 850 / осемстотин и петдесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 06.03.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 06.03.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.02.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 06.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 07.03.2019 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.  

     За допълнителна информация:     Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86.

=============================================================

    

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ I в кв. 35 по плана на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 104/20.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

 О Б Я В Я В А : 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ /парцел/ I – за автогара в кв. 35 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, а именно:

  • Помещение № 1 с площ от 16.80 кв.м;
  • Помещение № 2 с площ от 16.60 кв.м;
  • Помещение № 4 с площ от 12.00 кв.м.

  Помещения № 2 и № 4 са обособени в едно помещение без разделителна стена помежду им и се отдават за търговска дейност.
  Помещение № 1 е с единствен вход от към помещения № 2 и № 4 и отдавайки под наем помещения № 2 и № 4, достъпът до помещение № 1 е невъзможен и поради това се отдава за складова дейност.
  Първоначалната цена на гореописаните помещения е калкулирана съгласно тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи във втора зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г.
  Трите помещения се отдават под наем като един обект.

 2. Условия на търга:
  Начална тръжна цена за обекта – 96.70 /деветдесет и шест лв. и седемдесет ст./ лева месечно без включен ДДС.
  Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
  Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 06.03.2019 г.
  Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 06.03.2019 г. включително.
  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.02.2019 г.
  Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 06.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  Провеждане на търга: на 07.03.2019 г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

Срока за отдаване под наем на помещения № 1, № 2 и № 4 е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора.

     За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===========================================================

Протокол от дейността на комисия за проверка на спазване условията на чл.37и, ал.4 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общнския поземлен фонд

П Р О Т О К О Л 

             Днес, 07.02.2019 г. в изпълнение на Заповед №42/04.02.2019 г. на Надя Сотирова -   зам.-кмет на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл.37и, ал.4 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общнския поземлен фонд, назначената комисия в състав: 

Председател:
Георги Ангелов Стефанов – старши експерт в Дирекция „АОФСД“
и
Членове:
инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП”
Илиана Григорова – ст. експерт в дирекция „ТУЕП”

Вижте ТУК:

===================================================================

Заповеди за сключване на договори за наем след публичен търг с явно наддаване - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

Заповеди с номера 89 и 90, за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за стопанската 2018 - 2019 година.

Вижте ТУК:

====================================

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.02.2019год.

        Днес 08.02.2019 г. в 11.00 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на 25.01.2019 г. и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 05.02.2019 г., комисия в състав:

Вижте ТУК:

============================================

Заповеди за сключване на договори за наем след публичен търг с тайно наддаване - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

Заповеди с номера от 47 до 71, за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за стопанската 2018 - 2019 година.

Вижте ТУК:

=========================================================================================

СЪОБЩЕНИЕ за ЯВЕН ТЪРГ - във връзка с проведения на 25.01.2019 г. публичен търг с тайно наддаване и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 06.02.2019 г.

Във връзка с проведения на 25.01.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 06.02.2019 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ за 08.02.2019 г. от 11,00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за 3 /три/ имота, както следва:

Вижте ТУК:

Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

П Р О Т О К О Л 

     Днес, 25.01.2019 г. в 10,30 ч. в изпълнение на Заповед №1/04.01.2019 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед №28/25.01.2019 г.  в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове:
инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
Цветомира Сергиева-финансов контрольор
Костадинка Богданова Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД”Община Годеч
Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползването на земеделски земи/. ...

Вижте ТУК:

З А П О В Е Д №34 - за сключане на договор за отдаване под наем на земеделска земя, с ползвателя на масив №25 ...

З А П О В Е Д №34 - за сключане на договор за отдаване под наем на земеделска земя, с ползвателя на масив №25, съгласно заповед № РД-12-ПМЛ-804 от 21.12.2018г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" София област.

ВИЖТЕ ТУК:

=====================================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / І - 594 в кв. 17а

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 96/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 12/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М: 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / І -594 в кв. 17а с площ от 1 036 /хиляда тридесет и шест/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:
 1. Начална тръжна цена за имота – 17 230 /седемнадесет хиляди двеста и тридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 96/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 . 

==============================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / VІ -594 в кв. 17а

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 97/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 13/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / VІ -594 в кв. 17а с площ от 592 /петстотин деветдесет и два/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 10 420 /десет хиляди четиристотин и двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 97/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 14,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 . 

============================================================================== 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V - 594 в кв. 17а

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 98/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 14/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V -594 в кв. 17а с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 10 110 /десет хиляди сто и десет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 98/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 200 /хиляда и двеста/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 15,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==============================================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / IV -594 в кв. 17а

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

 

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 99/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 15/09.01.2019г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / IV -594 в кв. 17а с площ от 866 /осемстотин шестдесет и шест/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 15 240 /петнадесет хиляди двеста и четиридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 99/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 15,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==========================================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / VII -594 в кв. 17а

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 100/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 16/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / VII -594 в кв. 17а с площ от 1 554 /хиляда петстотин петдесет и четири/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 25 840 /двадесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 100/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 16.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===================================================

Подкатегории