Наредба за обществения ред, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч

        Настоящата наредба  е приета  на заседание на Общински съвет - ГОДЕЧ с решение № 94 по Протокол № 15/23.12.2022 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.        
        Наредбата влиза в сила от 01.01.2023 година.       

       Тази наредба урежда осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч ...
Вижте НАРЕДБАТА -- ТУК:
=================================================