Текущи процедури

Процедура - 047-17 от 07.06.2017 - публикуване

Към цялата документация

 

Публично състезание                                                            публикувано на: 07.06.2017г.
Процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на хранителни продукти  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч” ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  28.06.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  29.06.2017г.

Решение - ID 790652 
Обявление - ID 790653
Договор - проект

Образци за изтегляне
Документация за участие

==========================================================

Процедура - 046-17 от 28.02.2017 - публикуване

Към цялата документация

Процедура за откриване на обществена поръчка
Пряко договаряне - ID 774504

ПРЕДМЕТ:

„Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите”

1. Решение АОП 
2. Покана
3. Договор - проект
4. Образци за изтегляне

Процедура - 045-17 от 02.02.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне                         

Процедура - 044-17 от 25.01.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне                         

 

Процедура - 043-16 от 07.12.2016г - публикуване

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

публикувано на: 07 Декември 2016.

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч"

1. Обява АОП 

2. Документация за участие 

3. Договор - проект - о.п. №1-5 

4. Договор - проект - о.п.  №6-10 

5. Образци за изтегляне