Текущи процедури

Процедура - 073-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                      публикувано на: 08.02.2019г..

 

Проект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV

(„Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175).

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 15.02.2019 г.

1. Покана за пазарни консултации  
2. Технически спецификации           
3. Образци за изтегляне                   

Процедура - 072-18 - публикуване

Към цялата документация

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2019 г.”
Забележки: поръчката включва дванадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.12.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 19.12.2018 г.

Обява                                   
Образци за изтегляне 
Документация за участие 
Техническа спецификация 
Проект за Договор 

Процедура - 071-18 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП 

ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 08.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации 
Спецификации 
Количествено-стойностна сметка

Процедура - 070-18 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2019 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.11.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 23.11.2018 г.

Решение  
Обявление  
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор 1
МЕТОДИКА   
еЕЕДОП 

Процедура - 069-18 - публикуване

Към цялата документация

 

ПОКАНА за допълване на оферта и сключване на договор в резултат на рамково споразумение на основание чл.82, ал.2 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 12.10.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 15.10.2018 г.

Покана                -  2018-09-28
Образци              -  2018-09-28
Приложение 1     -  2018-09-28
Приложение 2     -  2018-09-28
еЕЕДОП              -   2018-09-28