ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти                                  

ПРЕДМЕТ: "Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”
Забележки: доставката на течните горива е обособена в три позиции

Срок за подаване на оферти: 08.02.2018г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:  09.02.2018г., 14:00 часа

Обява – АОП 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект 

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към Община Годеч през 2018 г.”

Забележки: Предметът на настоящата поръчка включва двадесет и четири  обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  01.12.2017г. 
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  04.12.2017г.

Решение - ID 814348 
Обявление – ID 814350 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор-1 проект
Договор-2 проект

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА НОВ БАГЕР ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  15.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  16.11.2017г.

Решение - ID 811695
Обявление – ID 811696
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор проект 

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                                  

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч"

Забележки: поръчката включва две обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Акад. Игнат Емануилов” №1, гр. Годеч”;

2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Асен Златаров” №8, гр. Годеч, чрез извършване на строително-ремонтни работи”

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 02.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 03.11.2017г.

Обява АОП
Договор об.поз 1
Договор об.поз 2
Образци за изтегляне
Документация за участие

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2018 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  19.10.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  20.10.2017г.

Решение - ID 807313 
Обявление - ID 807294 
Договор проект 
Образци за изтегляне 
Документация за участие