Съобщения-Общински съвет

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец септември 2018г

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.09.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:          

 1. 1. Разглеждане Предложение с вх.№117/20.09.2018г. (08-00-937/20.09.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

 1. 2. Разглеждане Предложение с вх.№118/20.09.2018г. (08-00-938/20.09.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№119/20.09.2018г. (08-00-939/20.09.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     
                ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№120/20.09.2018г. (08-00-940/20.09.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Предоставяне от Община Годеч за стопанисване, поддържане и експлоатация на изградената инфраструктура на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч”.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"            

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№121/20.09.2018 г. (08-00-941/20.09.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допълнително споразумение към договор № 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, предоставяне на ВиК услуги.

   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№122/20.09.2018 г. (08-00-942/20.09.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне представител на Община Годеч в ОС на акционерите на УМБАЛ „Света Анна” –София АД.

   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№123/20.09.2018 г. (08-00-943/20.09.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”
                         ПК по „Устройство на територията”   

 1. Други

8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.      

                                                                          

                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                     Мария Владимирова

20.09.2018 г.
====================================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец август 2018г

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.08.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/21.08.2018г. (08-00-836/21.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Годеч за периода м.юли 2017 г. – м.декември 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 99/02.08.2018г. (08-00-762/02.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 3. Разглеждане Предложение с вх.№ 102/21.08.2018г. (08-00-837/21.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч за първо шестмесечие на 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 103/21.08.2018г. (08-00-838/21.08.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 105/21.08.2018 г. (08-00-839/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства с.Шума и с.Гинци.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане Предложение вх.№ 106/21.08.2018 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнително възнаграждение на Кмета на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 107/21.08.2018 г. (08-00-834/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на недвижим имот с площ 184 кв.м, придаващ се към УПИ XVIII-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/21.08.2018 г. (08-00-835/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на недвижим имот с площ 218 кв.м, придаващ се към УПИ XIX-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

9. Разглеждане Предложение вх.№ 108/21.08.2018 г. (08-00-830/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие”- Софийска област.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109/21.08.2018г. (08-00-832/21.08.2018г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/21.08.2018г. (08-00-833/21.08.2018г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на ДГ „Ю.Гагарин” и СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/16.08.2018г. (08-00-817/16.08.2018г) от Станислава Балабанова – Зам.-кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на град Годеч в кв.138.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

13. Разглеждане Предложение вх.№ 112/21.08.2018 г. (08-00-840/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Годеч с договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00256 от 08.12.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Други

14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Председател на ОбС – Годеч

   Мария Владимирова 

21.08.2018 г.
=============================================================

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2017 година

      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2017 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 24.08.2018 година.

Обсъждането ще се проведе на

27.08.2018 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/ пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2017 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2017 г.

Приложение №3– Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2017 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2017 г.

Приложение №17– Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година

 

Дата на публикуване:15.08.2018 г.

==============================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец юни 2018г

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Разглеждане Предложение с вх.№ 87/21.06.2018г. (08-00-619/21.06.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 88/21.06.2018г. (08-00-620/21.06.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 91/21.06.2018г. (08-00-623/21.06.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на части от имот – частна общинска собственост на ТП ДГС – Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/21.06.2018г. (08-00-624/21.06.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
             ПК по „Екология, СГС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 89/21.06.2018 г. (08-00-621/21.06.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Продажба на недвижим имот с площ 184 кв.м, придаващ се към УПИ XVIII-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 90/21.06.2018 г. (08-00-622/21.06.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Продажба на недвижим имот с площ 218 кв.м, придаващ се към УПИ XIX-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”       

 1. Други
  7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                                                     

                                                                 Председател на ОбС – Годеч

                                                                  Мария Владимирова

21.06.2018 г.

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец май 2018г

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.05.2018 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 75/18.05.2018г. (08-00-497/18.05.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 76/18.05.2018г. (08-00-498/18.05.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 73/15.05.2018г. (08-00-495/15.05.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                     ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 77/18.05.2018г. (08-00-499/18.05.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Преразглеждане на Решение № 30 по Протокол № 3 от 30.03.3018г. за кандидатстване по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

                  Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78/18.05.2018 г. (08-00-500/18.05.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на поцинковани кофи за смет тип „Мева”.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 74/17.05.2018г. от д-р Станка Александрова относно: Отчет за изпълнение на бюджета на „Медицински център – Годеч”ЕООД за 2017 година.

Вносител: Управителя на МЦ
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

 1. Други

7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
     

                                                     Председател на ОбС – Годеч
                                                     Мария Владимирова  

18.05.2018 г.

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец април 2018г

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.04.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Преразглеждане Решения № 25, № 26 и № 27 по Протокол № 3/30.03.2018 година, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област.

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

                      ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода м.юли 2017 г. – м.декември 2017 г. /вх.№ 55/20.04.2018 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№56/20.04.2018г. (08-00-421/20.04.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.04.2018г. (08-00-422/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 58/20.04.2018г. (08-00-423/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2017 година и приемане Програма за закрила на детето за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика” 

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.04.2018г. (08-00-424/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума в кв.2.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 60/20.04.2018г. (08-00-425/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума в кв.12.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията” 

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 61/20.04.2018г. (08-00-426/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Допускане изработване на план за застрояване на ПИ № 008018 в землището на с.Лопушня.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Други

9.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                          Председател на ОбС – Годеч

                                          Мария Владимирова  

20.04.2018 г.  
============================================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец март 2018г

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 35/22.03.2018г. (08-00-303/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№36/22.03.2018г. (08-00-304/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50/22.03.2018г. (08-00-318/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2017 г. на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2018 г. (08-00-305/22.03.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне размера на начални тръжни цени на земеделски земи, които подлежат за отдаване под наем чрез публично оповестени търгове.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2018 г. (08-00-306/22.03.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 39/22.03.2018г. (08-00-307/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане на експертна пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-278 в кв.15 по плана на с.Комщица.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 40/22.03.2018г. (08-00-308/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение в сграда, общинска собственост /бивш Младежки дом/.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 41/22.03.2018г. (08-00-309/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2018-2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/22.03.2016г. (08-00-310/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/22.03.2018г. (08-00-311/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44/22.03.2018г. (08-00-312/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 45/22.03.2018г. (08-00-313/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/22.03.2018г. (08-00-314/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Споразумение за прекратяване на договор с „Екоколект”АД за разделно събиране на отпадъци. Одобряване на договор за сътрудничество с „Булекопак”АД.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

14. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/22.03.2018г. (08-00-315/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Членство на Община Годеч в Сдружението на Югозападните общини

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

            

15. Разглеждане Предложение с вх.№ 48/22.03.2018г. (08-00-316/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК за децата, младежта, спорт и туризъм

16. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 49/22.03.2018г. (08-00-317/22.03.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден”.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Образование, култура, ВЧД”

17. Други

17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                     Мария Владимирова  

22.03.2018 г.  

====================================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец февруари 2018г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2018 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч. /вх.№ 17/23.01.2018 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/15.02.2018 г. (08-00-186/15.02.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Годеч 2014 – 2010 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/15.02.2018 г. (08-00-187/15.02.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от ОПФ.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/15.02.2018 г. (08-00-188/15.02.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 година.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 31/20.02.2018г. (08-00-190/20.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

               ПК по „Екология, СГС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 32/20.02.2018г. (08-00-191/20.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

               ПК по „Екология, СГС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33/20.02.2018г. (08-00-194/20.02.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот - павилион на ул.Нишава, град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Определяне нов размер на месечното възнаграждение на Управителя на „МЦ-Годеч” ЕООД /вх.№ 26/15.02.2018г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.Разглеждане Предложение с вх.№ 29/15.02.2018г. (08-00-189/15.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнение на Регионалната програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, СГС”

10. Други

10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    

                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                          Мария Владимирова  

20.02.2018 г.  

=============================================================================