Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 35/22.03.2018г. (08-00-303/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№36/22.03.2018г. (08-00-304/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50/22.03.2018г. (08-00-318/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2017 г. на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2018 г. (08-00-305/22.03.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне размера на начални тръжни цени на земеделски земи, които подлежат за отдаване под наем чрез публично оповестени търгове.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2018 г. (08-00-306/22.03.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 39/22.03.2018г. (08-00-307/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане на експертна пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-278 в кв.15 по плана на с.Комщица.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 40/22.03.2018г. (08-00-308/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение в сграда, общинска собственост /бивш Младежки дом/.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 41/22.03.2018г. (08-00-309/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2018-2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/22.03.2016г. (08-00-310/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/22.03.2018г. (08-00-311/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44/22.03.2018г. (08-00-312/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 45/22.03.2018г. (08-00-313/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/22.03.2018г. (08-00-314/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Споразумение за прекратяване на договор с „Екоколект”АД за разделно събиране на отпадъци. Одобряване на договор за сътрудничество с „Булекопак”АД.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

14. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/22.03.2018г. (08-00-315/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Членство на Община Годеч в Сдружението на Югозападните общини

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

            

15. Разглеждане Предложение с вх.№ 48/22.03.2018г. (08-00-316/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК за децата, младежта, спорт и туризъм

16. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 49/22.03.2018г. (08-00-317/22.03.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден”.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Образование, култура, ВЧД”

17. Други

17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                     Мария Владимирова  

22.03.2018 г.  

====================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2018 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч. /вх.№ 17/23.01.2018 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/15.02.2018 г. (08-00-186/15.02.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Годеч 2014 – 2010 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/15.02.2018 г. (08-00-187/15.02.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от ОПФ.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/15.02.2018 г. (08-00-188/15.02.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 година.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 31/20.02.2018г. (08-00-190/20.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

               ПК по „Екология, СГС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 32/20.02.2018г. (08-00-191/20.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

               ПК по „Екология, СГС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33/20.02.2018г. (08-00-194/20.02.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот - павилион на ул.Нишава, град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Определяне нов размер на месечното възнаграждение на Управителя на „МЦ-Годеч” ЕООД /вх.№ 26/15.02.2018г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.Разглеждане Предложение с вх.№ 29/15.02.2018г. (08-00-189/15.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнение на Регионалната програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, СГС”

10. Други

10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    

                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                          Мария Владимирова  

20.02.2018 г.  

=============================================================================

 

         Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви за изменение на Правилник

Предложение за изменение на Правилник

дата на публикуване: 2018-01-23

===========================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.01.2018 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Община Годеч за срока на мандата. /вх.№ 08/19.01.2018г. (08-00-62/19.01.2018г.)

Вносител: Кмета на община Годеч

2. Разглеждане на Отчет с вх.№ 09/19.01.2018г. (08-00-64/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.

Вносител: Кмет на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/19.01.2018г. (08-00-65/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на територията на община Годеч през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 11/19.01.2018г. (08-00-66/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: обща численост и структура на общинска администрация Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Доклад с вх.№06/15.01.2018г. (08-00-54/15.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2018 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2018 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

   ПК по „Устройство на територията, ВиК и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”

   ПК по „Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура”

   ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

   ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

   ПК по „Здравеопазване и социална политика”

   ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

   ПК по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 12/19.01.2017 г. (08-00-67/19.01.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Тарифа за наемни цени на общински помещения и терени.        

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13/19.01.2018г. (08-00-68/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 14/19.01.2018 г. (08-00-69/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. Приемане Общински план за младежта за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 15/19.01.2018г. (08-00-63/19.01.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма на културни и спортни прояви през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

10. Други

10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                      Мария Владимирова  

22.01.2018 г.
===========================================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.12.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решение № 129 от 05.12.2017 г, взето на подписка.

2. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2018 година /вх.№ 187/19.12.2017 г./

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР

3. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменения в Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

               ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

             4. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменения в Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

                          ПК по „Екология,СГС”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 190/20.12.2017г. (08-00-1393/20.12.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 192/20.12.2017г. (08-00-1396/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: План-сметка за такса битови отпадъци за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложениe с вх.№ 188/19.12.2017 г. (08-00-1392/19.12.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продажба на УПИ XIV-здравна служба, кв.21 по плана на с.Голеш.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

8. Разглеждане Предложение /вх.№ 193/20.12.2017г./ и (08-00-1397/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие”- Софийска област.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане Предложениe с вх.№ 189/20.12.2017 г. (08-00-1394/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на стая № 208 на II етаж в бивша поликлиника.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

10. Разглеждане на Предложение с вх.№191/20.12.2017г. (08-00-1395/20.12.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, СГС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                             

                                                                               Председател на ОбС – Годеч

                                                           Мария Владимирова   

21.12.2017г.

==============================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.11.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 175/22.11.2017г. (08-00-1231/22.11.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

2. Разглеждане Предложениe с вх.№№176/22.11.2017 г. (08-00-1233/22.11.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване схема за разполагане на преместваем обект до кв.3 и кв.4 по плана на с.Шума.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

3. Разглеждане Предложениe с вх.№№177/22.11.2017 г. (08-00-1234/22.11.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Шума в кв.9.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

            4. Информация от Кмета на община Годеч относно: Подадени и реализирани проекти в Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

5. Информация от Кмета на община Годеч относно: Работа по Програмите за временна заетост за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

6. Информация от Кмета на община Годеч относно: Подготовка на общината за работа при зимни условия.

Вносител: Кмета на община Годеч

7. Други

7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

22.11.2017г.

===========================================================================

        Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

Мотиви за изменение на Наредба №4
Проект за изменение на Наредба №4

===========================================

          Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба №2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

Мотиви за изменение на Наредба №2
Проект за изменение на Наредба №2

===========================================