ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП 

ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 08.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации 
Спецификации 
Количествено-стойностна сметка

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2019 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.11.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 23.11.2018 г.

Решение  
Обявление  
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор 1
МЕТОДИКА   
еЕЕДОП 

Към цялата документация

 

ПОКАНА за допълване на оферта и сключване на договор в резултат на рамково споразумение на основание чл.82, ал.2 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 12.10.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 15.10.2018 г.

Покана                -  2018-09-28
Образци              -  2018-09-28
Приложение 1     -  2018-09-28
Приложение 2     -  2018-09-28
еЕЕДОП              -   2018-09-28

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:
„ Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч ”

Забележки:
Настоящата обществена поръчка има обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч“, част  II – етап 1, етап 6, етап 8, етап 9“.
Обособена позиция № 2: Строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175"

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 28.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 01.10.2018 г.

Решение - АОП
Обявление - АОП 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Методика
Проект за Договор 1
Проект за Договор 2 
еЕЕДОП  

Към цялата документация

Публично състезание

ПРЕДМЕТ:
СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3 "

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 14.09.2018 г.

Решение - ID 863300
Обявление - ID 863302
Работен проект
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор
МЕТОДИКА
еЕЕДОП