Текущи процедури

Процедура - 088-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: 
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 14:00 часа на 14.01.2020 г.

Решение   
Обявление 
Образци за изтегляне 
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор    
МЕТОДИКА   

Процедура - 087-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие:„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 14.01.2020 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор             
МЕТОДИКА         

Процедура - 086-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  чл.44 от  ЗОП 

ПРЕДМЕТ:
„СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно:    
Eтап II  -     ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81;
Етап III - ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110”

Забележка: Обществената поръчка ще бъде разделена на две обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция №1-  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: Eтап II  -  ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81;
- Обособена позиция №2-  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: Етап III -  ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110; 

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.11.2019 г.

Покана                                
Приложения    
Технически спецификации

Процедура - 085-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.11.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.11.2019 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Р. Проект - графична част  
Р. Проект - спецификации  
Р. Проект - колич. сметки   
Технически спецификации 
Проект за Договор             
МЕТОДИКА                         

Процедура - 084-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ:  „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.11.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.11.2019 г.

Решение  
Обявление 
Образци за изтегляне
Документация за участие 
Работен Проект  
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА 
еЕЕДОП