Текущи процедури

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.10.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.10.2019 г.

Решение  
Обявление  
Образци за изтегляне 
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор  
МЕТОДИКА 
еЕЕДОП

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 12 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.08.2019 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 06.08.2019 г.

Решение -          
Обявление -     
Работен проект   
Образци за изтегляне 
Документация за участие 
Технически спецификации 
Проект за Договор
МЕТОДИКА  

Към цялата документация

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                

ПРЕДМЕТ: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите»

Срок за получаване на оферти : 11:00 часа на 10. 07.2019 г..
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 10. 07.2019 г.

Решение за откриване
Покана за договаряне   
Технически спецификации
Образци за изтегляне  
Проект за Договор   
еЕЕДОП 

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

Проект:  „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II -етап 12”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 19.04.2019 г.

Покана за пазарни консултации 
Технически спецификации  
Образци за изтегляне 

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 17.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 18.04.2019 г.

Обявление    
Решение     
Проект - документация  
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
МЕТОДИКА   
Проект за Договор  
еЕЕДОП