ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на уличната мрежа на град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 01.04.2019 г.

Обявление   
Решение       
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                    
Проект за Договор 1     
Проект за Договор 2      
еЕЕДОП                             

Към цялата документация

Oбществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти 

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.03.2019 г.

Обява   
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Проект за Договор

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                      публикувано на: 08.02.2019г..

 

Проект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV

(„Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175).

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 15.02.2019 г.

1. Покана за пазарни консултации  
2. Технически спецификации           
3. Образци за изтегляне                   

Към цялата документация

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2019 г.”
Забележки: поръчката включва дванадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.12.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 19.12.2018 г.

Обява                                   
Образци за изтегляне 
Документация за участие 
Техническа спецификация 
Проект за Договор 

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП 

ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 08.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации 
Спецификации 
Количествено-стойностна сметка