Съобщения

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2023 – 31.08.2023 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2024 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Определяне на заместник-делегат от Общински съвет-Годеч в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 48 / 21.12.2023г. (08-00-1689 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №18 по Протокол № 3 от 02.03.2022 г. на Общински съвет-Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25 / 24.11.2023г. (08-00-1590 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 46 / 21.12.2023 г. (08-00-1687 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени през 2024 г. с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47 / 21.12.2023 г. (08-00-1688 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м, представляващ УПИ /парцел/ ХХХ-16, в кв.2 по действащия регулационен план на с.Гинци, община Годеч, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50 / 21.12.2023 г. (08-00-1691 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 51 / 22.12.2023 г. (08-00-1693 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49 / 21.12.2023 г. (08-00-1690 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Други
12.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

22.12.2023 г.
========================

Заповед РД-506 - във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на областния управител на Софийска област - относно заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч - 22122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-506
гр. Годеч, 22.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на г-н Юлиян Леков-областен управител на Софийска област, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. №06.00-177 от 21.12.2023 г., относно предстоящите коледни и новогодишни празници,

НАРЕЖДАМ:

I. В заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч да се спазва работното време и да не се допуска използването на оръжие, включително и с увеселителна цел, както и използването на пиротехнически изделия в закрити помещения.

II. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се предостави на управителите на заведенията за хранене и развлечение.

III. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ в Община Годеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен инспектор Здравко Йотов-Началник на РУ на МВР-гр. Костинброд.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================

Покана за обществено обсъждане на „Стратегия 2023/2027” и „Програма 2024” за управление на общинската собственост -- 20122023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл. 8, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба на ОбС – Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
      Община Годеч уведомява всички граждани, че на 23.01.2024 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2024 – 2027 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
      На всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвените проекти в срок до 10.00 ч. на 22.01.2024 г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Проект на Стратегия 2023/2027 - Вижте ТУК:

Проект на Програма 2024 - Вижте ТУК:

=====================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 14.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 31 / 07.12.2023 г. (08-00-1631 / 07.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода януари-юни 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 37 / 08.12.2023 г. (08-00-1639 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 34 / 08.12.2023г. (08-00-1636 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-частна държавна собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35 / 08.12.2023 г. (08-00-1637 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32 / 07.12.2023г. (08-00-1632 / 07.12.2023 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Въвеждане на ограничение за преминаване на пътни превозни средства по общинската пътна мрежа.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33 / 08.12.2023 г. (08-00-1633 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36 / 08.12.2023 г. (08-00-1638 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.22.165 в м. „Груина падина” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38 / 08.12.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на платения годишен отпуск и размера на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателя на Общински съвет – Годеч
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Други
9.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 14.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
=================================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- МИГ-Берковица и Годеч -- 01122023

дата на публикуване: 01.12.2023 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
      Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016г. за прилагане на подмярка 19.2
... ... ...
      Период на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключил
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ -приключил 
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.
... ... ...

Обява за прием на проектни предложения -- Вижте ТУК:

==================================================

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ -- 1 декември Световeн ден за борба срещу СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН.

      Световната здравна организация /СЗО/ призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.
      Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани инфекции.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОСИГУРЯВА
БЕЗПЛАТНА АНТИРЕТРОВИРУСНА ТЕРАПИЯ НА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ
СЕ ЛИЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ ИМ СТАТУС

Вижте ТУК:
==================================

Подкатегории